Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2262-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Александър Венелинов Кръстев, председател и Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, зам.-председател, представляващи партията, заведено под № 39 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение от 10.10.2008 г. по ф. д. № 657/2008 г. на СГС - ФО, 7 състав; за вписване на партията в регистъра на политическите партии; решение от 15.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г. на ТО, VІ-5 състав за промяна в наименование на партията, удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г. на СГС, 7 състав, заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 124 на „Държавен вестник", бр. 97 от 11.1.2008 г. за първоначална регистрация на партията, копие от „Държавен вестник", бр. 97 от 09.12.2011 г., стр. 1 и стр. 124, копие от „Държавен вестник", бр. 30 от 26.03.2013 г., стр. 1 и стр. 112, в които е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол от 03.03.2013 г. от заседание на Националния комитет на партията, извлечение от протокол от 02.03.2013 г. от извънреден конгрес на партията, на които е взето решение за промяна наименованието на партията и регистрация за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-258 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за това, партията е представила годишни финансови отчети за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г.; удостоверение от 25.03.2013 г. от „Алианц Банк България" АД, за актуална банкова сметка за обслужване предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 25.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; преводно нареждане от 25.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 429 избиратели.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
От писмо с вх. № 175-НС от 26.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол