Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2265-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ", подписано от Венцислав Василев Върбанов, представляващ партията, заведено под № 41 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.06.1993 г. по ф. д. № 28580/1992 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; решение от 27.09.2006 г. на СГС - ФО, 8 състав, за промяна наименованието на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 28580/1992 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 32 на „Държавен вестник", бр. 63 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол от 07.03.2013 г. на Управителния съвет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; преводно нареждане от СИБАНК за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-218 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 28580/1992 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 25.03.2013 г. на СИБАНК за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ"; имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 110 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, допълнително са представени копие от протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ" със списък на членовете на Управителния съвет, присъствали на заседанието на 7.03.2013 г. и пълномощно в полза на Нина Димитрова Иванова-Алексиева от представляващия партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ".
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НИКОЛА ПЕТКОВ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол