Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2272-МИ/НР
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалби от Маргит Михайлова Василева – упълномощен представител на БСП в Крумовград, и от Метин Байрямали Сали – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Крумовград, срещу решения № 25 и № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК в община Крумовград

Постъпила е жалби до Централната избирателна комисия от Маргит Михайлова Василева - упълномощен представител на БСП в Крумовград, и от Метин Байрямали Сали - упълномощен представител на ПП „ДПС" - Крумовград, срещу решения № 25 и № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК в община Крумовград, за определяне броя на членовете в секционните избирателни комисии и разпределението на ръководните места.

Жалбите са подадени на 16.09.2015 г. в 13,30 ч. чрез ОИК - Крумовград, до Централната избирателна комисия по електронната поща и са заведени с вх. № МИ-10-167 от 16.09.2015 г. и вх. № МИ-10-166 от 16.09.2015 г. Жалбите са постъпили в ЦИК в оригинал на 18 септември 2015 г.

Към жалбите са приложени пълномощни в полза на Маргит Михайлова Василева, упълномощена от Георги Тончев Кючуков, и в полза на Метин Байрямали Сали, упълномощен от Бахри Реджеб Юмер. Преписките са окомплектовани с решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Крумовград и решение № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно разпределение на местата в СИК, както и ръководните места между парламентарно представените партии и коалиции.

Към преписките са приложени: списък с предварителен брой избиратели по секции за местни избори 2015 г. на територията на община Крумовград и списък с предварителен брой избиратели по секции за националния референдум 2015 г.

Жалбоподателите изразяват съмнение, че ОИК при определяне броя на членовете на СИК е определила минималния размер, посочен в Изборния кодекс. В жалбите е посочено, че от 79 избирателни секции само 6 са с 9-членен състав и че еднакво е подходено към всички секции, които имат до 500 избиратели, като ОИК е определила минимален брой членове на СИК.

Жалбите са подадени в срок от лица с правен интерес, надлежно легитимирали представителната си власт. Жалбите са допустими, но по същество частично основателни.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии се назначават от общинските избирателни комисии по аргумент от чл. 91 от ИК и т. 21 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за определяне на броя на членовете в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинските избирателни комисии и е преценка по целесъобразност.

При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия е определила броя на членовете на съответните секционни избирателни комисии, без да се съобрази с броя на избирателите и гласоподавателите за всяка избирателна секция на територията на община Крумовград, както и не е взела предвид обстоятелството, че на 25 октомври 2015 г. ще има избори за общински съветници и за кметове и гласуване за национален референдум.

След направена проверка в предварителните списъци на гласоподавателите и избирателите се установява неясният подход при определяне на членовете на СИК на територията на община Крумовград. Например, за секция № 091500021 с 253 избиратели са определени 7 членове, докато за секции № 091500009 с 323 избиратели, секция № 091500013 с 245 избиратели, № 091500034 с 317 избиратели, № 091500035 с 300 избиратели, № 091500036 с 274 избиратели, № 091500042 с 348 избиратели, № 091500047 с 274 избиратели са определени по 5 членове на СИК.

Броят на гласоподавателите за националния референдум не е съобразен с броя на членовете на съответните СИК. Например, в секция № 091500009 гласоподавателите са 974, в секция № 091500013 - са 595, в секция № 091500017 - са 503, в секция № 091500020 - са 720, в секция № 091500023 - са 562, в секция № 091500027 - са 816, в секция № 091500030 - са 693, в секция № 091500034 - са 561, в секция № 091500035 - са 604, в секция № 091500036 - са 986, в секция № 091500042 - са 552, в секция № 091500047 - са 1000, в секция № 091500049 - са 563, и в секция № 091500052 - са 642, СИК са 5-членни, а трябва да са най-малко 7-членни.

Предвид изложеното решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, с което е определен броят на членовете на секциите на територията на община Крумовград, е неправилно по отношение на горепосочените секции.

Решение № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно разпределение на местата в СИК, както и ръководните места между парламентарно представените партии и коалиции е функция на решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, поради което и същото е неправилно в частта, в която е определен общият брой на местата в СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, в частта, с която е определен броят на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Крумовград, както следва: № 091500009, № 091500013, № 091500017, № 091500020, № 091500023, № 091500027, № 091500030, № 091500034, № 091500035, № 091500036, № 091500042, № 091500047, № 091500049, № 091500052.

ОТМЕНЯ решение № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно разпределение на местата в СИК, както и ръководните места между парламентарно представените партии и коалиции като неправилно в частта, в която е определен общия брой на местата в СИК.

ВРЪЩА преписките на ОИК - Крумовград, за ново разглеждане и произнасяне с точното прилагане на закона при определяне броя на членовете и разпределение на местата в СИК на територията на община Крумовград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол