Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2272-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)", подписано от представляващия Зонка Златкова Спасова, заведено под № 65 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.05.1990 г. по гр. д. № 2809/1990 г. на СГС - ТО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 2809/1990 г; заверено от партията копие от стр. 1 и стр.194 на „Държавен вестник", бр. 93 от 2011 г., в който са обнародвани вписани промени по ф.д. 2809/1990 г., съгласно решение № 123 от 01.08.2011 г. на ВКС; заверен от СГС- ТО Устав на партията; образец от подпис на представляващия; образец от печата на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 2809/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 48-00-148 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; справка за IBAN на партията, издадено на 26.03.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД за актуална сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)".
Дадени са указания на основание чл. 83, ал. 1, изр. 2 представляващия партията да представи банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс, списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, удостоверение за актуална банкова сметка по която ще се обслужва предизборната кампания, заверено от партията копие от стр. 1 и съответно от броя на „Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията или други документи, според изискванията на действащото към момента законодателство, както и решение на Централното ръководство на партията, компетентно съгласно Устава за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
В срока по чл. 83, ал. 1, от Изборния кодекс цитираните по-горе документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 83, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1 и ал. 3, т. 3, т. 6, т. 7 и т. 11 от Изборния кодекс и указанията по Раздел IIІ, т. 7, изр. 1 и т. 9, букви „в", „г", „ж" и „з" от Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 82, ал. 1 и ал. 3, т. 3, т. 6, т. 7 и т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол