Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2273-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", подписано от представляващите партията секретари Васил Петров Коларов, Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев, заведено под № 58 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 13.08.1999 г. по ф. д. № 4526/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 12.05.2006 г. по ф. д. № 4526/1999 г. на СГС - ФО за промяна на името на партията; заверен от съда препис от решение от 01.02.2010 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 4526/1999 г; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 85 на „Държавен вестник", бр. 75 от 1999 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 67 от 2006 г. за вписани промени, вкл. на името; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 81 на „Държавен вестник", бр. 45 от 2010 г. за вписани промени; заверен от СГС - ТО Устав на партията; препис-извлечение от Решение № 02-03/2013 от извънреден пленум на Централния комитет на партията, на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; списък с подписи на присъстващи на извънредния пленум 48 членове на Централния комитет на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; 3 броя образци от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 4256/1999 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от БНБ; удостоверение № 48-00-214 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.; банкова референция от 19.03.2013 г. на „Юробанк България"АД за актуална сметка на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; декларация от представляващите Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев, че банковата сметка по удостоверение № 447 от 19.03.2013 г. ще се използва само за предизборната кампания на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9 250 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, пълномощно от Васил Петров Коларов и Минчо Петров Минчев на Иван Кръстев Иванов.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол