Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2275-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „РЕФОРМА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „РЕФОРМА", подписано от представляващия Председател на Политически съвет Петър Николаев Клисаров, заведено под № 60 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.12.2005 г. по ф. д. № 14445/2005 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 14445/2005 г; заверено от партията копие от стр. 1 и стр.176 на „Държавен вестник", бр. 17 от 2006 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен от СГС- ТО Устав на партията; Протокол от заседание на политически съвет на партията от 13.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подпис на представляващия, направен в самото заявление; образец от печата на партията, направен в заявлението; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 14445/2005 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 48-00-226 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение Изх. № 12928 от 20.03.2013 г. на „Юробанк България"АД за актуална сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията; заявление подписано от представляващия партията, че изискването за представяне на безлихвен депозит в размер на 10 000 лв. е противоконституционно; заявление подписано от представляващия партията, че изискването за събиране на имена, ЕГН-та и подписи на не по-малко от 7000 граждани е противоконституционно.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: РЕФОРМА.
Дадени са указания на основание чл. 83, ал. 1, изр. 2 от ИК представляващият партията да представи банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс и списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
В срока по чл. 83, ал. 1 от Изборния кодекс цитираните по-горе документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 83, ал. 1 във връзка с чл.82, ал.3, т.6 и 7 от Изборния кодекс и указанията по Раздел II и т. 9, букви „ж" и „з" от Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл.83, ал. 2 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 6 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „РЕФОРМА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол