Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2276-МИ
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Стоян Василев Николов, представляващ местна коалиция „Коалиция „Роден край“ срещу решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич

 

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Стоян Василев Николов, в качеството му на представляващ местна коалиция „Коалиция „Роден край" срещу решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич за регистрация на местна коалиция „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО" за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г.

Жалбата е заведена в ОИК - Петрич, под № 77 от 17.09.2015 г. Жалбата е постъпила по поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-761 от 18.09.2015 г., ведно с административната преписка за регистрация на местната коалиция „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО".

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно по следните наведени в изложението на жалбата доводи:

ОИК в община Петрич е извършила нарушение на чл. 148, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от Изборния кодекс, като според оспорващия е приела пълномощни в копия, а не в оригинал и съответно не е дала указания за отстраняването на сочената от него нередовност при приемането на документите за регистрация на местната коалиция „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО".

На следващо място жалбоподателят счита, че ОИК в община Петрич е допуснала нарушение на основни принципи в избирателното право регистрация на местна коалиция с наименование „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО", тъй като Вельо Илиев бил настоящ кмет на гр. Петрич и бъдещ кандидат и така се въвеждали в заблуждение избирателите.

Към административната преписка на ОИК - Петрич не е приложено копие от решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. с отбелязване в него на датата и часа на поставяне на таблото и свалянето му. От интернет страницата на ОИК е видно, че решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. е публикувано на 15.09.2015 г.  в 14,36 часа, поради което жалбата е подадена в законовия тридневен срок по чл. 88, ал. 1 от ИК и подлежи на разглеждане.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решение № 075 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич. На обжалване подлежи отказът за регистрация по аргумент от чл. 148, ал. 8 от ИК. Предвид гореизложеното жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Освен това нито в Изборния кодекс, нито в Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 на ЦИК се съдържат каквито и да било ограничения относно наименованието на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове извън ограничението по т. 2, раздел І от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК. В настоящия случай не е налице нарушение на посочената разпоредба. Относно представените пълномощни в копия, а не в оригинал и съответно липсата на указания за отстраняването на сочената от жалбоподателя нередовност при приемането на документите за регистрация ЦИК приема, че не е налице нарушение на изискванията за регистрация. Пълномощните са заверени и представени от съответното лице представляващо партията за образуване на местна коалиция и нейната регистрация в ОИК - Петрич.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Стоян Василев Николов, представляващ местна коалиция „Коалиция „Роден край" срещу решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич, като недопустима поради липса на правен интерес.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 18:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол