Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2276-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", подписано от председателя и представляващ партията Цветелин Цанов Кънчев, заведено под № 61 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 02.02.2001 г. по ф. д. № 135/2001 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 135/2001 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 66 на „Държавен вестник", бр. 15 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от 15.03.2013 г. от заседание на Националния съвет на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 135/2001 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Търговска банка Д" АД; удостоверение № 48-00-159 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; банкова сметка от 22.03.2013 г. на „Търговска банка Д" АД за актуална банкова сметка на партията; декларация от представляващия партията, че актуалната банкова сметка ще обслужва предизборната кампания на „Политическо движение ЕВРОРОМА"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 191 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Политическо движение ЕВРОРОМА"
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Политическо движение ЕВРОРОМА.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол