Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2281-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", подписано от Емил Ценов Георгиев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 22 на 24 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 23.04.1990 г. по ф.д. № 2471/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 34 от 27.04.1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Националния политически съвет от 13.03.2013 г. с решение за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-219 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; банков документ от „ОББ" за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 20.03.2013 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 2471/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 18.03.2013 г. на „Обединена българска банка" за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 390 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП Политически клуб „Екогласност".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Политически клуб „Екогласност".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол