Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2282-МИ/НР
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Еркан Шюкрю Хасан, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, общ. Джебел срещу решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Еркан Шюкрю Хасан, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел, срещу решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел, област Кърджали, с което е отказана регистрацията на инициативния комитет (ИК) за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел.

Жалбата е подадена на 16 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № МИ-12-5/16.09.2015 г. Към жалбата е приложено решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел.

Жалбата с оригиналните документи са постъпили с вх. № МИ-15-755 на ЦИК на 19.09.2015 г. Към нея са приложени: заявление за регистрация на ИК; страницата по № 11 от 14.09.2015 г. от регистъра на ИК; учредителен протокол с решение за създаване на ИК; декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 - 3 бр.; декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 - 3 бр.; декларации (образец на подписа) - 3 бр.; банкова сметка от 11.09.2015 г. от Юробанк България АД на името на представляващия ИК; протокол от събрание на ИК с информация за лицето, което ще отговаря за финансовата отчетност на предизборната кампания на ИК; препис-извлечение от протокол № 4 от 14.09.2015 г.; решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел с посочване на обявяването му - 22,10 ч. на 14.09.2015 г.

В жалбата се съдържат оплаквания, че ОИК - Джебел, е приела изискуемите документи за регистрацията на ИК за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел, в 9,45 ч. на 14.09.2015 г. без забележки като впоследствие към 17,45 ч. на 14.09.2015 г. са дадени указания по телефон за отстраняване на  пропуск в подадената документация, а имено липсата на изрично решение на ИК за определяне на лице, което да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност. Изтъква се още, че в мотивите на обжалваното решение е посочено представянето на всички изискуеми документи за регистрацията на ИК, като с диспозитива на решението се отказва  регистрацията на ИК. Твърди се за умисъл в действията на ОИК в община Джебел с цел недопускане в изборите на независимия кандидат за кмет на кметство в с. Генерал Гешево, община Джебел, издигнат от ИК. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение на ОИК - Джебел, с което е отказана регистрацията на ИК за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Същата е допустима, разгледана по същество е основателна.

От представените доказателства е видно, че с решение № 027-МИ 14.09.2015 г. ОИК в община Джебел отказва да регистрира ИК в състав от три лица за издигането на независим кандидат за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел, за неизпълнение на изискванията на чл. 153, ал. 4, т. 7 от Изборния кодекс и раздел VII, т. 7, буква „е" от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК, а имено не са посочени имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите и разходите и счетоводната отчетност на ИК в законоустановения срок  18,00 ч. на 14.09.2015 г. Също така в мотивите на обжалваното решение в т. 6 погрешно са посочени наличието на изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 15 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Видно от представените доказателства по преписката ИК е представил всички изискуеми документи за регистрацията му за участие в изборите за кмет на кметсво в с. Генерал Гешово, община Джебел, съгласно чл. 153, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел VII, т. 5 от  Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК. Видно от протокол № 4 от 14.09.2015 г. от проведеното заседание на ОИК - Джебел, липсват данни за дадени указания във връзка с констатирани несъответствия на документацията, но от твърденията на жалбоподателя става ясно, че в към 17,45 ч. същият получава такива за отстраняването на установен пропуск, а имено липсата на изрично решение за определяне на лице, което да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност в решението на инициативния комитет. Този пропуск е отстранен в 18,20 ч. с дописване в протокола от събранието на ИК.

Съгласно раздел VII, т. 5 от  Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК в решението за образуване на ИК се посочват: за издигането на кой независим кандидат се образува ИК; за кой вид избор (общински съветници, кмет на община, район или кмет на кметство) и от кого се представлява ИК. Указанията за отстраняването на нередовности в подадената документация са дадени едва 15 минути преди да е изтекъл крайният срок по чл. 148, ал. 7 от Изборния кодекс. С тези си несвоевременни действия ОИК -Джебел, е поставила в невъзможност ИК да изпълни дадените указания в срок.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 027-МИ от 14.09.2015г. на ОИК - Джебел.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК - Джебел, да приеме решение при спазване на правилата за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 20:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол