Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2283-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", подписано от Александър Трифонов Томов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 23 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.07.1998 г. по ф. д. № 5930/1998 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от партията копие на решение от 21.08.2003 г. по ф.д. № 5930/1998 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на промени в наименованието на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 59 на „Държавен вестник", бр. 82 от 1998 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от решение на Националния партиен съвет на партията, компетентен съгласно чл. 26 и чл. 27 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-160 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 22.03.2013 г. на „Сибанк" за актуална банкова сметка и декларация от Александър Томов, че по посочената банкова сметка ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 5930/1998 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 21.03.2013 г.; пълномощно от Александър Томов в полза на Любомир Петров Касабов; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 16 203 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП Българска Социалдемокрация.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Българска Социалдемокрация.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 14:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол