Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2287-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", подписано от Петя Ставрева Ставрева в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 26 на 24 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 13.07.2007 г. по ф. д. № 10398/2007 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от съда решение от 18.12.2009 г. по ф.д. № 10398/2007 г. на СГС - ТО, 5-2 състав, за вписване на промени в специалния регистър за политически партии при СГС на ПП „Обединени земеделци"; заверено от съда решение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО, VІ-2 състав за вписване на промени по партидата на ПП „Обединени земеделци"; заверено от съда решение от 31.01.2013 г. на СГС - ТО, VІ-2 състав, за вписване на промени по партидата на ПП „Обединени земеделци"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 10398/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 156 на „Държавен вестник", бр. 100 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 124 на „Държавен вестник", бр. 58 от 2011 г. за вписани промени в партията; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 106 на „Държавен вестник", бр. 21 от 2013 г. за вписани промени в партията; извлечение от протокол от заседание на Постоянното присъствие на ПП „Обединени земеделци", проведено на 18.03.2013 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-138 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 10398/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 25.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център София-Запад, Финансов център 3, за актуална банкова сметка; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 19.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 338 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ".
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 14:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол