Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2408-НС
София, 09.04.2013

ОТНОСНО: молба от представляващите ПП „Партия на Българските комунисти“ за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпила е молба вх. № 602-НС от 9.04.2013 г. от представляващите ПП „Партия на Българските комунисти" Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев, с която се иска издаване на необходимите документи за изтегляне от БНБ на внесения от политическата партия депозит по чл. 78 от ИК поради заличаване на регистрацията на партията, извършено с Решение № 2321-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК.
С постъпилата молба по същество се прави искане за връщане на внесения безлихвен депозит по чл. 78 от ИК.
Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „Партия на Българските комунисти" с Решение № 2273-НС от 27.03.2013 г. за участие в изборите за народни представители от 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от ИК. С писмо № АУ01-1087 от 29.03.2013 г . и протокол от 29.03.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. е установено, че не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 2321-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „Партия на Българските комунисти" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
По отношение на искането в молбата за възстановяване на внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече, че Конституционният съд в мотивите си в раздел VІ от Решение № 4 постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите". Обстоятелството, че регистрацията на ПП „Партия на Българските комунисти" е заличена, което препятства последващото й участие в изборите, е ирелевантно, тъй като законодателят не е предвидил друга възможност за възстановяване на внесения безлихвен депозит освен разписаното в разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да възстанови внесения в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП „Партия на Българските комунисти" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.04.2013 в 21:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол