Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2411-НС
София, 11.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 38-НС от 08.04.2013 г. на РИК – Добрич, с което е обективиран отказ за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 646-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 38-НС от 08.04.2013 г. на РИК - Добрич, с което е обективиран отказ за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Жалбоподателят намира оспорваното решение за незаконосъобразно с оглед на обстоятелството, че РИК неправилно не признава наличие на форсмажорна ситуация, а именно настъпило ПТП с участие на пълномощника на партията, като към жалбата е представил и незаверено копие от протокол за ПТП № 2378278 от 06.04.2013 г., съставен на посочената дата в 17,05 ч. Допълнително от РИК - Добрич, е изискана преписката по издаване на оспорваното решение, която е постъпила по електронната поща на 11.04.2013 г. в 12,59 ч.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Добрич, а разгледана по същество за неоснователна.
С Указ № 57 от 13.03.2013 г., обн. в „Държавен вестник", бр. 25 от 2013 г., на Президента на Република България са насрочени избори за Народно събрание на 12 май 2013 г. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ИК регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 06.04.2013 г. Предложението за регистрация на кандидатската листа на партията жалбоподател е постъпило в РИК - Добрич, с вх. № 32 от 07.04.2013 г. съгласно регистър (Приложение № 67 от изборните книжа). Районната избирателна комисия е счела, че предложението е подадено извън законно установения срок, както и че представеният протокол за ПТП не удостоверява обективна причина за подаване на документите за регистрация извън предвидения от закона срок, тъй като, ако действително на 06.04.2013 г. в 16,40 ч. МПС, с което се придвижват упълномощените лица, е било извън територията на област Добрич, и не би могло да достигне в сградата, в която се помещава РИК - Добрич, до крайния срок за приемане на документите по чл. 108 от ИК, който е 17,00 ч. на същата дата съгласно влязлото в сила решение № 3-НС от 01.04.2013 г. на РИК - Добрич.
Централната избирателна комисия изцяло споделя мотивите на РИК - Добрич, изложени в оспорваното решение, като следва да се допълни, че срокът по чл. 108, ал. 2 от ИК е преклузивен и подаването на документи за регистрация на кандидатска листа след неговото изтичане е недопустимо. С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 108, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 38-НС от 08.04.2013 г. на РИК - Добрич, с което е обективиран отказ за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.04.2013 в 19:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол