Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2412-НС
София, 11.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК –Варна, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 643-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК - Варна, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Според жалбоподателя оспорваното решение е незаконосъобразно, тъй като според него са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 108 от ИК и РИК е следвало да регистрира кандидатската листа. Моли за отмяна на оспорваното решение на РИК и административната преписка да се върне на РИК със задължителни указания за регистрация на листата, а в условията на евентуалност - да бъде даден подходящ срок за отстраняване на непълноти по внесената документация.
Към жалбата са приложени следните документи: фотокопия на оспорваното решение и пълномощно от представляващия партията в полза на адвокат Боян Цонев Маринов за представителство пред Централната избирателна комисия и ВАС.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Варна, като същата постъпи по електронната поща на 11 април 2013 г. в 9,50 ч. В придружителното писмо, подписано от председателя на РИК, се сочи, че представеното решение на компетентния съгласно устава орган за издигане и подреждане на кандидатската листа, след като на представляващия партията са били дадени съответните указания, е манипулирано с технически средства - скенер, и поставените върху него подписи не са оригинални.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Варна, а разгледана по същество за неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Християн-социален съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи са постъпили в РИК - Варна на 06.04.2013 г., като на представляващия, според нарочен запис в регистъра, са дадени указания да представи валидно решение за утвърждаване на листата, тъй като от представеното такова от 03.04.2013 г. не е видно нито имената и поредността на кандидатите (такива не са посочени), нито за кой многомандатен изборен район е взето съответното решение. От извършената служебна проверка в преписката по регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установи, че съгласно представения заверен препис от устава на партията компетентен да вземе решение за издигане и подреждане на кандидатска листа по смисъла на чл. 108 от ИК орган е Централното бюро на партията съгласно чл. 45, т. 5 от нейния устав.
В изпълнение на така дадените указания е представено ново решение от същата дата - 03.04.2013 г., но с различно съдържание. В него са посочени и многомандатният изборен район, и кандидатите в тяхната поредност, но компетентният орган е неименуван по друг начин - „ИБ на ПГГХСС", и без да са поставени оригинални подписи от съответните лица, посочени като членове на въпросния орган, като не е ясно в каква връзка е поставена заверката „Вярно с оригинала", тъй като документът видно съдържа сканирани подписи и не представлява копие, снето от друг оригинален документ.
Съгласно новелата на чл. 108, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ИК регистрирането на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, като такова изискване е залегнало в т. 24, буква „А" на Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.
По преписката, предмет на настоящото производство, такова решение на компетентния орган по същество не е представено, въпреки изричните указания, дадени от РИК, на надлежно упълномощения представител на партията по реда на чл. 111, ал. 1 от ИК. Изложеното е достатъчен аргумент да бъде отказана регистрацията на кандидатската листа, въпреки че са нелице всички останали документи с оглед разпоредбата на чл. 111, ал. 2 от ИК, съгласно която в случай че указанията по ал. 1 на чл. 111 от ИК не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати - в конкретния случай цялата кандидатска листа.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 109, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40 от 06.04.2013 г. на РИК -Варна, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.04.2013 в 19:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол