Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2413-НС
София, 11.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40-НС от 06.04.2013 г. на РИК –Русе, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 647-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Русе, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Според жалбоподателя оспорваното решение е незаконосъобразно, тъй като според него са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК и РИК е следвало да регистрира кандидатската листа. Жалбоподателят намира, че съгласно цитираната разпоредба на чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК законодателят е предвидил представяне на два вида документи, които са представени по преписката, а именно предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава (Приложение № 60 от изборните книжа) и решение от 03.04.2013 г. на Централното бюро на партията за утвърждаване и заверяване в РИК - Русе, на имената и реда на представената пред РИК кандидатска листа на партията - „СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕ № 60". В жалбата се навежда и оплакване, че РИК не е спазила изискването на чл. 111, ал. 1 от ИК, според която в случаите на установяване на непълноти следва да бъдат дадени указания и срок за отстраняването им. Моли за отмяна на оспорваното решение на РИК и административната преписка да се върне на РИК със задължителни указания за регистрация на листата, а в условията на евентуалност - да бъде даден подходящ срок за отстраняване на непълноти по внесената документация.
Към жалбата е приложено копие на атакуваното решение.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Русе, като същата постъпи по електронната поща на 10 април 2013 г. в 15,02 ч., като с отделна електронна поща е изпратено допълнително постъпилото по електронната поща на РИК писмо с приложено незаверено копие от решение на ЦБ на ПП „ХСС" от 03.04.2013 г.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Русе, а разгледана по същество за неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Християн-социален съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи са постъпили в РИК - Русе с вх. № 59 на 06.04.2013 г. в 15,20 ч., като на представляващия, според нарочен запис в регистъра, са дадени указания да представи изрично решение за издигане и подредба на листата, като е посочен и краен срок - 17,00 ч. на същата дата, тъй като от представеното такова от 03.04.2013 г. не е видно имената и поредността на кандидатите (такива не са посочени). От извършената служебна проверка в преписката по регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установи, че съгласно представения заверен препис от устава на партията компетентен да вземе решение за издигане и подреждане на кандидатска листа по смисъла на чл. 108 от ИК орган е Централното бюро на партията съгласно чл. 45, т. 5 от нейния устав.
В изпълнение на така дадените указания с вх. № 63 от 06.04.2013 г. в 16,33 ч. е представено ново решение от същата дата, но с различно съдържание, като същото не съставлява нито оригинал, нито заверено копие от посочения документ. В него са посочени и многомандатният изборен район, и кандидатите в тяхната поредност, без да са поставени оригинални подписи от съответните лица, посочени като членове на въпросния орган, тъй като документът видимо съдържа сканирани подписи.
Съгласно новелата на чл. 108, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ИК регистрирането на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, като такова изискване е залегнало в т. 24, буква „А" на Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.
По преписката, предмет на настоящото производство, такова решение на компетентния орган по същество не е представено, въпреки изричните указания, дадени от РИК, на надлежно упълномощения представител на партията по реда на чл. 111, ал. 1 от ИК. Правилно РИК - Русе е отбелязала в оспорваното решение, че предложението за издигане на кандидатска листа (Приложение № 60 от изборните книжа) не може да се счита за част от решението на компетентния съгласно устава орган за издигане и подреждане на кандидатската листа, още повече, че предложението е изготвено на 06.04.2013 г., а решението на компетентния орган носи дата 03.04.2013 г. Изложеното е достатъчен аргумент да бъде отказана регистрацията на кандидатската листа, въпреки че са налице всички останали документи с оглед разпоредбата на чл. 111, ал. 2 от ИК, съгласно която в случай че указанията по ал. 1 на чл. 111 от ИК не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати - в конкретния случай цялата кандидатска листа.
С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 108, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 40-НС от 06.04.2013 г. на РИК -Русе, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.04.2013 в 19:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол