Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2418-НС
София, 11.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Български земеделски народен съюз“, представлявана от Николай Нанков Ненчев – главен секретар и представляващ ПП „БЗНС“, срещу отказ на РИК – Видин да приемe документи за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 651-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Български земеделски народен съюз", представлявана от Николай Нанков Ненчев - главен секретар и представляващ ПП „БЗНС", срещу отказ на РИК - Видин да приемe документи за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., като подадени след срока, обявен от комисията за прием на документи.
Според жалбоподателя сроковете за подаване на документи не се броят в часове, а в дни. В хронограмата на Централната избирателна комисия за изборите за 12 май 2013 г. не е упоменат краен час на работното време. На електронната страница на областния управител на Видин не е публикувано съобщение за краен час на работното време и различните районни избирателни комисии в страната са определили различно работно време, което според жалбоподателя е объркващо и моли Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да укаже на РИК - Видин да приеме документите на ПП „Български земеделски народен съюз" за регистрация на кандидатски листи и да регистрират предложените от политическата партия кандидати за народни представители в 5-и изборен район - Видин.
Към жалбата са приложени и документите за регистрация на кандидатските листи, които жалбоподателят не е успял да подаде.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Видин, като същата постъпи по електронната поща на 10 април 2013 г. в 11,03 ч., с което РИК - Видин е изпратила становище по жалбата на ПП „Български земеделски народен съюз", от което е видно, че на 05.04.2013 г. РИК - Видин е взела решение и е уведомила Централната избирателна комисия относно работното време за деня 06.04.2013 г., в който приключва приемането на документи за регистрация на кандидатски листи за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
На 11 април 2013 г. в 18,08 ч. е постъпила допълнителна преписка от Областна администрация - Видин, в която е приложено копие от страницата на администратора на сайта на Областна администрация - Видин, от която е видно публикуването на съобщение от РИК - Видин на 05.04.2013 г., в което РИК - Видин обявява, че приемането на документи за регистрация на кандидатски листи за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на 06.04.2013 г. ще бъде до 17,00 ч. От представеното копие от входящия регистър на РИК - Видин е видно, че последно приетите документи за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. е на партия „Национално движение Единство" в 16,59 ч.
Областна администрация - Видин прилага и писмо от председателя на РИК - Видин, въз основа на което Областната администрация е предприела действия и е поставила на входната врата на областната администрация на 05.04.2013 г. съобщение със същото съдържание, което и към момента на обжалването не е свалено.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащи на обжалване действия на РИК- Видин, а разгледана по същество жалбата е неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Български земеделски народен съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи не са постъпили в районната избирателна комисия видно от представеното становище и входящ регистър на комисията.
Районната избирателна комисия - Видин и предприела законосъобразни и своевременни действия за уведомяване на участниците в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за крайния срок, в който ще се приемат за разглеждане документи за регистрация на кандидатските листи. За предприетите действия е уведомена Централната избирателна комисия и информацията е публикувана на интернет страницата на Областната администрация - Видин в раздел „РИК съобщения", като съгласно преписка от областната администрация съобщението и към момента на жалбата не е свалено.
На страницата на Централната избирателна комисия е публикуван списък с координатите, телефоните, електронните адреси и лицата за контакти за всяка РИК, от който жалбоподателят е бил в състояние да се уведоми и установи контакт с всяка една РИК.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия счита, че жалбоподателят не е положил грижата да се уведоми относно условията и сроковете, при които може да входира необходимите за регистрация на кандидатски листи документи.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 108, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Български земеделски народен съюз", представлявана от Николай Нанков Ненчев - главен секретар и представляващ ПП „БЗНС", срещу отказ на РИК - Видин да приеме документите за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.04.2013 в 21:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол