Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2419-НС
София, 11.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Български земеделски народен съюз“, представлявана от Николай Нанков Ненчев – главен секретар и представляващ ПП „БЗНС“, срещу отказ на РИК – Силистра да приеме документи за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 651-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Български земеделски народен съюз", представлявана от Николай Нанков Ненчев - главен секретар и представляващ ПП „БЗНС", срещу отказ на РИК - Силистра да приеме документи за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Според жалбоподателя сроковете за подаване на документи не се броят в часове, а в дни. В хронограмата на Централната избирателна комисия за изборите за 12 май 2013 г. не е упоменат краен час на работното време. На електронната страница на областния управител на Силистра не е публикувано съобщение за краен час на работното време и различните районни избирателни комисии са определили различно работно време, което според жалбоподателя е объркващо и моли Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да укаже на РИК - Силистра да приеме документите на ПП „Български земеделски народен съюз" за регистрация на кандидатски листи и да регистрират предложените от политическата партия кандидати за народни представители в 20-и изборен район Силистра.
Към жалбата са приложени и документите за регистрация на кандидатските листи, които жалбоподателят не е успял да подаде.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Силистра по жалбата, постъпила със становище на комисията, решение № 15-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Силистра относно определяне на часа, до който на 06.042013 г. ще бъдат приемани документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите от партии в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Посоченият в решението краен час е 17,30 ч. Решението е обявено на 06.04.2013 г. в 11,12 ч. на определеното общодостъпно място от РИК и е свалено на 10.04.2013 г. в 11,15 ч. Приложен е и протокол № 5 от 06.04.2013 г., от който е видно, че решението е взето с мнозинство от присъстващите членове на РИК. По преписката е приложена и извадка от входящия регистър на РИК - Силистра, от който е видно, че последно подадените документи за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции от партии са в 17,28 ч. от ПП „Християн-социален съюз".
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащи на обжалване действия на РИК - Силистра, а разгледана по същество жалбата е неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Български земеделски народен съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи не са постъпили в районната избирателна комисия видно от становището на РИК - Силистра и представения входящ регистър.
Районната избирателна комисия - Силистра е предприела законосъобразни и своевременни действия за уведомяване на участниците в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за крайния срок, в който ще се приемат за разглеждане документи за регистрация на кандидатските листи. Видно от входящия регистър на РИК - Силистра и становището на комисията по жалбата ПП „Български земеделски народен съюз" не е представила в обявения краен срок необходимите за регистрация документи.
Допълнително на страницата на Централната избирателна комисия е публикуван списък с координатите, телефоните, електронните адреси и лицата за контакти за всяка РИК, от който жалбоподателят е бил в състояние да се уведоми и установи контакт с всяка една РИК.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия счита, че жалбоподателят не е положил грижата да се уведоми относно условията и сроковете, при които може да входира необходимите за регистрация на кандидатски листи документи.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 108, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Български земеделски народен съюз", представлявана от Николай Нанков Ненчев - главен секретар и представляващ ПП „БЗНС", срещу отказ на РИК - Силистра да приеме документите за регистрация на кандидатската листа на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.04.2013 в 21:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол