Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2427-НС
София, 16.04.2013

ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Октай Хасанов Енимехмедов за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. срещу решение № 75-НС от 12 април 2013 г. на РИК – Бургас, за заличаване на регистрацията на независим кандидат

Постъпила е жалба, заведена в ЦИК с вх. № 845-НС от 14.04.2013 г., от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Октай Хасанов Енимехмедов за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. срещу решение № 75-НС от 12 април 2013 г. на РИК - Бургас, за заличаване на регистрацията на независимия кандидат Октай Хасанов Енимехмедов, като са приложени копие от решението, неразделна част от което представлява протокол от 12.04.2013 г. на ГД „ГРАО" - ТД - Бургас.
В атакуваното решение на РИК - Бургас, е посочено, че същото подлежи на обжалване 24 часа от съобщаването му. Решението е обявено на 12 април 2013 г. в 18,00 ч. и е получено на ръка съобразно отметката от инициативния комитет на 12 април 2013 г.
Жалбата срещу решение № 75-НС от 12.04.2013 г. на РИК - Бургас, е заведена с № 16 от 14.04.2013 г. В нея се навеждат доводи, че същата е подадена в срок и че районната избирателна комисия е постановила решението си в частта, посочваща срока за обжалване, неправилно в противоречие с нормата на чл. 29, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 3 от Изборния кодекс, така както и на т. 36 от Решение № 2338-НС на ЦИК.
Неправилно Районната избирателна комисия - Бургас, е посочила като срок на обжалване 24 часа от съобщаване на решението. Приложим е срокът, посочен в чл. 29, ал. 3 от ИК, касаеща решенията по чл. 29, ал. 1, т. 9 от ИК.
По изложените съображения Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.
В жалбата се изразяват съмнения по отношение на извършената проверка от ГД „ГРАО", тъй като жалбоподателите твърдят, че не разполагали с протокола от същата. Отбелязват, че събирането на подписи от лицата от инициативния комитет е извършено при строго съблюдаване на законовите правила, в т.ч. и при снемане на данните за посочения адрес, три имена на избирателя и ЕГН и считат, че е недопустимо подобно разминаване с легитимността на събраните подписи.
Жалбоподателите твърдят, че формалното изброяване на действителните и недействителните подписи на участниците не представлява мотивиране на решението и това, че „това изясняване на закона не е спазено, без да е посочено в кой конкретно законов текст има нарушение, затруднява адресата на акта да разбере каква е действителната воля на издателя на решението, като система от действия, които подготвят крайното произнасяне". В жалбата се изтъкват доводи за процесуални нарушения при постановяване на атакуваното решение, които твърдят, че се получава разминаване между данните, дадени от тях на 9 април 2013 г., и решението на РИК на 12 април 2013 г. в частта относно броя избиратели, участващи в подписката, като в решението е посочено 7892, а действително подадените били 7896. Те считат, че няма необходимата прозрачност при постановяване на решението и молят същото да бъде отменено, като имат доказателствени искания да се запознаят с проверката на ГД „ГРАО" в МРРБ и да бъде допусната експертиза, която след щателна проверка от надлежен орган да отговори на поставените от тях 10 броя задачи.
Производството по регистрация е особено производство, което се извършва в съкратени срокове. Централната избирателна комисия не е органът, който да може да допуска събирането на доказателствата, които се искат от жалбоподателите. Поставените задачи са извън нейните правомощия, с оглед на което искането за събиране на доказателства следва да бъде оставено без уважение.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна. В чл. 109, ал. 1 от ИК е посочено, че за регистрация на независим кандидат за народен представител е необходимо кандидатурата му да е подкрепена от не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на територията на района. Видно от приложения към жалбата протокол от 12.04.2013 г. на ГД „ГРАО" - ТД - Бургас, за извършена проверка на списъка на избиратели, подкрепящи издигането кандидатурата на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители, а именно тази на Октай Хасанов Енимехмедов е посочено, че от заявения брой на избирателите 7892, установените коректни записи са 3916. Ирелевантно на спора е претендираните 4 подписа на избиратели, както се твърди в жалбата. Коректните подписи са далеч по-малко от изискващите се от закона 5000 подписа.
Районната избирателна комисия в атакуваното решение много подробно е посочила защо е необходимо да бъдат лицата, подкрепящи кандидатурата, да са 5000, като посочват, че 3 на сто от броя на избирателите е 11 180, но като се има предвид, че законът предвижда не повече от 5000, затова и като изискваща се от закона подкрепа на избиратели се приема да бъдат 5000. Тъй като с решение № 60-НС от 9 април 2013 г. на РИК - Бургас, е извършена регистрация на Октай Хасанов Енимехмедов като независим кандидат за народен представител при условията на неприключила процедура, то след извършената проверка и установяване липсата на изискващия се брой избиратели, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат, районната избирателна комисия правилно е постановила решение, с което е анулирала регистрацията на Октай Хасанов Енимехмедов като независим кандидат за народен представител.
Водима от горното и на основание чл.26, ал. 1, т. 8, чл. 29, ал. 3 и чл. 109, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Октай Хасанов Енимехмедов за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. срещу решение № 75-НС от 12 април 2013 г. на РИК - Бургас, за заличаване на регистрацията на независим кандидат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.04.2013 в 16:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол