Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2438-НС
София, 18.04.2013

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21 и 21а, чл. 136, чл. 137, 137а и 137б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. До 4 май 2013 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден, представят в ЦИК:

а) заявление по образец (Приложение № 36 от изборните книжа), подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице;

б) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за народни представители - 13 март 2013 г.;

в) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител;

г) изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

д) инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

е) кратко описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания.

2. Агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден, се вписват в специален регистър (Приложение № 37 от изборните книжа).

3. Централната избирателна комисия с решение регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден, и публикува на интернет страницата си в регистъра за публикуване агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден (Приложение № 38 от изборните книжа).

4. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори (Приложение № 39 от изборните книжа).

5. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение.

6. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 20,00 ч. на изборния ден - 12 май 2013 г.

7. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън избирателните секции, когато това не създава затруднения за изборния процес.

8. Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.

9. Агенция, която е регистрирана да извършва социологически проучвания в изборния ден не може да участва и с наблюдатели в изборите.

10. Агенциите, регистрирани да извършват социологически проучвания в изборния ден, представят в РИК до 10 май 2013 г. включително списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е заверен и подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.

11. Всяко огласяване на резултати от социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, агенцията, извършила проучването, и източниците на финансирането му.

12. Информацията по т. 11 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

13. Разпоредбите на т. 11 и 12 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от социологически проучвания.

14. Лицата, които провеждат социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по т. 11.

15. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.04.2013 в 22:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол