Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2542-НС
София, 07.05.2013

ОТНОСНО: жалба от Иван Златев Златев, упълномощен представител на КП „Коалиция за България“, срещу решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 1356-НС от 30.04.2013 г. от Иван Златев Златев, упълномощен представител на КП „Коалиция за България", срещу решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя относно поставени агитационни материали в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК и Заповед № 10-00-675 от 08.04.2013 г. на кмета на община Стара Загора.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения, че с решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, неправилно е отхвърлена жалбата на КП „Коалиция за България" като неоснователна, без да е извършена проверка на място, както и без да са проверени посочените в жалбата факти и обстоятелства.

Жалбоподателят посочва, че агитационните материали, срещу които е подал жалба пред РИК - Стара Загора, са поставени на сграда - общинска собственост, стопанисвана от „Мересев" ЕООД (автомивка), чийто едноличен собственик на капитала на дружеството е община Стара Загора. Посочва също, че на страницата на община Стара Загора са налице всички търговски дружества, в които община Стара Загора е едноличен собственик. Сред тях е и посоченото дружество.

От друга страна, жалбоподателят представя в жалбата си факти, че и теренът, върху който се намира автомивката, а именно кв. 148, УПИ ІІ-411, е собственост на община Стара Загора, за което е съставен акт за общинска собственост № 0298/11.09.2003 г., което твърдение също не е проверено от РИК - Стара Загора, при произнасяне на решението. В жалбата се посочва допълнително, че РИК - Стара Загора не е извършила проверка на място, за да констатира дали агитационните материали - плакати с изписани на тях символи и наименование на ПП „ГЕРБ", са поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК и т. 1, раздел ІІ „Забранявам" от издадената Заповед № 10-00-675 от 08.04.2013 г. на кмета на община Стара Загора. Жалбоподателят счита, че РИК - Стара Загора, не е разгледала снимковия материал, представен към жалбата, и формално е отхвърлила жалбата с мотиви, че не може да се направи по категоричен начин извод, че поставените агитационни материали - плакати, са със символите и наименованието на ПП „ГЕРБ", тъй като снимките са направени от голямо разстояние и според РИК - Стара Загора, заснетите изображения са размазани и неясни. Жалбоподателят твърди, че на представените копия на хартиен носител и в електронен формат на РИК - Стара Загора, ясно се вижда образът на кандидата за народен представител, водач на листата на ПП „ГЕРБ" в 27. МИР - Стара Загора, и кандидатската листа, от която е издигнат.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Стара Загора. Разгледана по същество жалбата е основателна.

От представения протокол № 13 от 25.04.2013 г. от заседание на РИК - Стара Загора, е видно, че районната избирателна комисия не е извършила конкретна проверка по подадения сигнал. Не е определила работна група от трима представители на комисията, излъчени от различни политически партии и коалиции от партии. Протоколът посочва, че конкретни членове на РИК са изразили становище по жалбата, но техните становища не присъстват в този протокол, което не дава възможност на ЦИК да прецени дали твърдените от жалбоподателя факти и обстоятелства са обсъдени от РИК, както и мотивите на РИК - Стара Загора, довели до приемането на решение за отхвърляне на жалбата, подадена от Илия Златев Златев, входирана с № 061/24.04.2013 г. Постановеното от РИК решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. не съдържа мотиви, с които е отхвърлена жалбата. Изложените в него съображения са общи и формални.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, с което районната избирателна комисия отхвърля като неоснователна жалбата на Илия Златев Златев, упълномощен представител на КП „Коалиция за България".

УКАЗВА на РИК - Стара Загора, да извърши проверка по подадената жалба и посочените в нея факти и обстоятелства. Проверката следва да бъде извършена на място от работна група от минимум трима членове на РИК, излъчени от различни политически партии и коалиции от партии. Районната избирателна комисия е в състояние да провери и другите факти и обстоятелства в жалбата, въз основа на които следва мотивирано да вземе решение дали агитационните материали са поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК и Заповед № 10-00-675 от 08.04.2013 г. на кмета на община Стара Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2013 в 10:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол