Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2554-НС
София, 08.05.2013

ОТНОСНО: жалба от Община Чирпан, представлявана от Анита Кондарева – заместник-кмет на община Чирпан, в качеството си на изпълняващ длъжността кмет, упълномощена със Заповед № РД-09-314/24.04.2013 г., срещу решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на РИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 1261-НС от 26.04.2013 г. от Анита Кондарева - заместник-кмет на община Чирпан, в качеството си на изпълняващ длъжността кмет, срещу решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на  РИК - Стара Загора, с което е определен състав на членовете на секционните избирателни комисии при предаване на секционните протоколи в районната избирателна комисия след приключване на изборния ден на 12 май 2013 г.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения, че в нарушение на чл. 230, ал. 1 от ИК, която разпоредба е определила минимален брой от трима членове на СИК, са били определени по-голям брой членове на СИК. Поддържа се в жалбата, че обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като законодателят императивно е определил какъв е броят на членовете на СИК, които следва да присъстват при предаването на изборните книжа и материали от СИК на РИК след приключване на изборния ден, и по тези съображения се моли обжалваното решение на РИК - Стара Загора, да бъде отменено като незаконосъобразно.

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на  РИК - Стара Загора, с което е определен състав на членовете на секционните избирателни комисии при предаване на секционните протоколи в районната избирателна комисия след приключване на изборния ден на 12 май 2013 г., както следва :

1. За СИК, които са в състав от 9 (девет) членове, при предаване на секционните протоколи в Районна избирателна комисия - Стара Загора, след приключване на изборния ден на 12 май 2013 г. да присъстват не по-малко от 6 (шест) членове.

2. За СИК, които са в състав от 7 (седем) членове, при предаване на секционните протоколи в РИК - Стара Загора, след приключване на изборният ден на 12 май 2013 г. да присъстват не по-малко от 5 (пет) членове.

3. За СИК, които са в състав от 5 (девет) членове, при предаване на секционните протоколи в РИК - Стара Загора, след приключване на изборният ден на 12 май 2013 г. да присъстват не по-малко от 4 (четири) членове.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадено от лице с правен интерес, а разгледана по същество е основателна поради следните съображения:

Централната избирателна комисия, след като се запозна с обжалваното решение, намира, че с него РИК - Стара Загора, е неправилно е приложила закона, тъй като с нормата на чл. 230, ал. 1 от ИК законодателят по императивен начин е определил както броя на членовете на СИК, които следва да присъстват при предаването на секционните протоколи, така и че това следва да са председател или зам.-председател, секретар и член на секционната избирателна комисия, които да са предложени от различни политически партии и коалиции от партии. В настоящия случай с обжалваното решение, като е предвидила различен състав и брой на членовете на СИК, районната избирателна комисия очевидно не е спазила тази императивна разпоредба от Изборния кодекс. Предвид изложеното и тъй като по силата на нормата на чл. 26, ал. 1, т. 2 от ИК Централната избирателна комисия осъществява методическо ръководство и упражнява контрол за законосъобразност върху дейността на избирателните комисии, както и че по силата на т. 1 от същата разпоредба следи служебно за прилагането на Изборния кодекс на територията на страната и извън нея,  следва служебно да констатира това противоречие с императивната норма на чл. 230, ал. 1 от ИК и да отмени решение № НС-27-69 от 23.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, като незаконосъобразно.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка с чл. 34 и 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на РИК -Стара Загора, като незаконосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2013 в 20:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол