Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2717-МИ
София, 18.06.2013

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 242, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 280 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

1. Избирателният списък и допълнителният избирателен списък, както и приложенията към тях (декларации и удостоверения), списъкът на заличените лица, които не могат да бъдат дописвани, и списъкът за допълнително вписване на придружители, се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК № ..................." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ1). Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и се подписва от всички членове на СИК/ПСИК. ПЛИКЪТ НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!

2. Попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ! ОТ ПРОТОКОЛА ВНИМАТЕЛНО СЕ ОТДЕЛЯ ЧЕТВЪРТИЯТ ЕКЗЕМПЛЯР И СЕ ПОСТАВЯ НА ВИДНО МЯСТО ПРЕД СЕКЦИЯТА. Трите екземпляра от протокола, предназначени съответно за ЦИК, ОИК и общинската администрация, неразпластени, се поставят в отделен незапечатан плик.

3. Неизползваният (непопълнен) протокол, сгрешеният протокол (ако има такъв), протоколът за предаване и приемане на книжа и материали за съответния частичен или нов избор за общински съветници

и/или кметове, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 131 от изборните книжа), както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) се поставят в отделен плик, който НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА И НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА. Върху плика се поставя надпис „протоколи на СИК №......." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ). След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към ОИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от ОИК в този плик се поставя и екземплярът на протокола на СИК/ПСИК за общинската администрация. Пликът се запечатва от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при приемане на книжата и материалите на СИК/ПСИК от тази комисия.

4. Печатът на СИК/ПСИК от първи тур в случай, че се произвеждат само избори за кметове или едновременно избори за общински съветници и кметове, се поставя в отделен плик, който се запечатва и подписва от членовете на СИК/ПСИК и се предава на ОИК за осигуряване гласуване при евентуален втори тур.

ВНИМАНИЕ: ПЛИКЪТ С ПЕЧАТА СЕ ЗАПЕЧАТВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКЛЮЧИ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ!

На втори тур на изборите за кметове и на първи тур в случаите, когато се произвеждат само избори за общински съветници печатът на СИК/ПСИК се поставя в отделен плик и се запечатва, след като е приключило копирането и подпечатването на протоколите и пликът с печата се прибира в торбата по т.5.

5. След приключване на гласуването и преди установяване на резултатите СИК/ПСИК ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА опакованите в отделни пакети бюлетини и неизползвани декларации, надписани, както следва:

5.1. пакет „Неизползвани бюлетини";

5.2. пакет „Недействителни бюлетини по чл. 180 и 181 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК";

5.3. унищожени от СИК/ПСИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин;

5.4. неизползвани декларации.

6. След установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК поставя в торбата:

6.1. черновата на протокол на СИК/ПСИК;

6.2. пакет „Действителни бюлетини";

6.3. пакет „Недействителни бюлетини";

6.4. печата на СИК/ПСИК в случаите на произвеждане единствено на избори за общински съветници или на втори тур при произвеждане на избори за кмет на община или кмет на кметство. ПЕЧАТЪТ СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК, КОЙТО СЕ ЗАПЕЧАТВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКЛЮЧИ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ!

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИ ТУР НА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЛИКЪТ С ПЕЧАТА ОСТАВА ИЗВЪН ТОРБАТА И СЕ ПРЕДАВА НА ОИК.

6.5. протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК;

6.6. приемно-предавателния протокол за избирателния списък;

6.7. списъците за вписване на застъпници, наблюдатели, представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, списъка за вписване на лицата, получили копия от протокола на СИК/ПСИК.

7. Останалите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и др., НЕ СЕ ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

8. Торбата с книжата по т. 5 и 6 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Частичен/Нов избор за общински съветници/кмет на община ......./кмет на кметство......... на ...........г." и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде направен и с маркер.

 

II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК/ПСИК И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СИК/ПСИК НА ОИК. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ ТОРБИ ОТ СИК/ПСИК НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 242, АЛ. 7 от ИК

 

9. След опаковането на бюлетините и останалите книжа и запечатването на торбите председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии или коалиции от партии, предоставят на ОИК:

- избирателните списъци, заедно с приложенията към тях (пликът по т. 1).

- неразпластения протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (по т. 2 по-горе) без четвъртия екземпляр, залепен пред секцията;

- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за съответния частичен или нов избор за общински съветници и/или кметове, съставен в деня преди изборния ден, както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) (пликът по т. 3 по-горе);

- пликът с печата на СИК/ПСИК, на първи тур, когато се произвеждат избори за кмет на община или кмет на кметство.

Транспортът и охраната се осигуряват от съответната общинска администрация и МВР.

10. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от ОИК, като двата екземпляра от него, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, а третият екземпляр се връща на СИК/ПСИК. Общинската избирателна комисия връща на СИК/ПСИК втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за съответния частичен или нов избор за общински съветници и/или кметове, съставен в деня преди изборния ден, както и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) след сверяване на фабричните номера. Документите се прибират обратно в плика.

11. Членовете на СИК/ПСИК по т. 9 предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК запечатаната торба с бюлетини и други книжа и материали и плика, съдържащ третия екземпляр от протокола на СИК за установяване на изборните резултати, втория формуляр от протокола на СИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжа и материали за съответния частичен или нов избор за общински съветници и/или кметове и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи). Пликът се запечатва в присъствието на поне 3 членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, представители на различни партии и коалиции от партии или двама представители на различни политически партии и коалиции от партии и на представителя на общинската администрация и се съставят и подписват два броя протоколи - протокол по образец Приложение № 70 от изборните книжа за произвеждане частични и нови избори за общински съветници и/или кметове и протокол по образец Приложение 1 към настоящото решение.

12. При предаването на торбите се проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК/ПСИК по т. 9, завързва се по начина, указан в т. 8, като състоянието й и намерените в нея изборни книжа се описват в протокол по образец приложение № 2 от настоящото решение. ОПАКОВАНИТЕ ОТ СИК/ПСИК БЮЛЕТИНИ И ПЛИКОВЕ НЕ СЕ ОТВАРЯТ ИЛИ РАЗКЪСВАТ!

13. СИК/ПСИК следва да извърши предаването на изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на първи тур на съответния нов или частичен избор за общински съветници и/или кметове, съответно до 24 часа от приключване на втори тур, ако се произвежда такъв.

14. До 3 дни след изборния ден избирателните списъци и останалите списъци в плика по т. 1 се предават от ОИК на упълномощен представител на ГД „ГРАО". След извършване на проверките от ГД „ГРАО" списъците се предават на изрично упълномощени представители на ОИК за поставяне в помещенията по т. 15, в които се съхраняват изборните книжа и материали, за което се съставя протокол.

 

III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 

15. Запечатаните торби с книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и/или  кметове се съхраняват в помещението, където се съхраняват торбите от произведените общи избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В това помещение следва да бъде осигурено разделното съхраняване на торбите и пликовете от новите или частичните избори от тези от общите избори за общински съветници и кметове от 23 октомври 2011 г., така че да се избегне смесването и объркването им. В случай че помещението, използвано за съхранение на торбите от произведените общи избори, е запълнено, не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден за съответния нов или частичен избор кметът на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет със заповед определя ново помещение за съхраняване на изборните книжа и материали. Помещението се запечатва с лента с подписите на всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и се подпечатва с печата на комисията.

16. След приключване на І тур на съответния нов или частичен избор за общински съветници и/или кметове и приемането от всички СИК/ПСИК на територията на съответната община/район за градовете с районно деление, на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали и след заключване и запечатване на помещението и подпечатване на лентата комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК приключва мандата си за първи тур и предава на съответната ОИК восъчния си печат. В деня на произвеждане на евентуален втори тур, упълномощени с решение на ОИК нейни представители предават обратно на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК ключа от помещението и восъчния печат за изпълнение на функциите й по чл. 242, ал. 7 и ал. 8 от ИК. След приемане на книжата и материалите от втори тур и заключване и запечатване на помещението по реда на първото изречение на настоящата точка, комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК приключва мандата си за втори тур и предава на ОИК ключа и восъчния си печат.

17. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на всички представители на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до приключване на мандата й на първи/съответно втори тур на съответния нов или частичен избор, а в периода между двата тура и впоследствие в присъствието на поне 3 членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент и определени с решение на ОИК, и във всички случаи в присъствието на определено със заповед на кмета на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет служебно лице от общинската/районната администрация. След всяко отваряне на помещенията/помещението, то задължително отново се заключва и запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, който се съхранява от ОИК след приключване на мандата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.

18. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, се съставя протокол в два екземпляра (един за ОИК и един за представителя на общинската администрация), в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица, които вписват и качеството, в което присъстват. 

19. ОИК следва с решение да определи поне 3 от своите членове, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент, които  в срок от 24 часа от връщане от ГД „ГРАО" при МРРБ на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, следва да разпечатат помещението за съхранение на книжата в присъствието на представител на общинската администрация, да поставят избирателните списъци и декларации в помещенията. След това помещението се запечатва по реда на т.17 и т.18. За това разпечатване на помещението не е необходимо допълнително решение на Централната избирателна комисия.

20. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението, отразено в протокол, до следващите общи избори за общински съветници и кметове, след което ги предава в архив.

21. Екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК се поставят в помещението/ята по т. 15 преди запечатването им.

23. Ключът от помещенията по т. 15, където се съхраняват запечатаните книжа и материали, се държи от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до изтичане на мандата й на първи, съответно втори тур на изборите, а след това се предава на съответната общинска избирателна комисия.

24. Настоящото решение отменя Решение №1573-МИ от 12.01.2012 г. и се прилага за опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове след датата на приемането му.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони.

Копие от решението да се осигури от общинските/районните администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от ОИК на СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа и материали.


1 АА е номерът на областта, ВВ е номерът на общината, СС е номерът на района в градовете с районно деление - за останалите населени места се записва 00, ХХХ е номерът на секцията в общината.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.06.2013 в 18:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол