Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2791-МИ
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: жалба от Ибрахим Даргут – председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“, община Гърмен, и вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 757 от 23.08.2013 г. на ЦИК от Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, и жалба № 758 от 23.08.2013 г. от Минка Сабриева Капитанова - вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, с които ОИК - Гърмен, в хипотезата на чл. 20, ал. 2 от ИК поради липса на необходимо мнозинство е приела атакуваните решения, с които е отхвърлила двата внесени проекта за приемане на решение по реда на т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК, с което да определи в пределите, посочени в чл. 35 от ИК, броя на членовете за всяка СИК на територията на изборния район поотделно.

Първият жалбоподател намира, че атакуваното решение е незаконосъобразно, тъй като ОИК - Гърмен, е била длъжна да определи броя на членовете на всяка СИК поотделно и неопределянето им по същество препятства спокойното развитие на изборния процес. Сходни са и аргументите на втория жалбоподател, който в допълнение намира и че неприемането на решението за определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на изборния район препятства и в частност провеждането на консултациите за състава на СИК.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба от Минка Сабриева Капитанова - вр.и.д. кмет на община Гърмен, за недопустима, поради липса на правен интерес от оспорването, тъй като подателят не е участник в изборния процес, с оглед на което и същата следва да бъде оставена без разглеждане. Централната избирателна комисия счита, че липсата на решение по реда на т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК не препятства провеждането на консултации по реда на чл. 34 от ИК, доколкото макар и в относими граници, то новелата на чл. 35 от ИК указва максималния възможен брой на членовете на СИК на територията на изборния район, като следва да се добави, че в конкретния случай е налице пречка за постигане на съгласие между участниците в консултациите, но в същото време законодателят е предвидил резервната хипотеза на чл. 34, ал. 5 от ИК, с която е уредил назначаването на секционните комисии в случаите на непостигнато съгласие между участниците в тях. Именно с оглед на обстоятелството, че кметът на общината не е участник в консултациите, а орган, пред който те се провеждат, същият няма правен интерес от оспорване на атакуваните решения.

Централната избирателна комисия намира от Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.

Централната избирателна комисия изрично с Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. е задължила общинските избирателни комисии, в т.ч. и ОИК - Гърмен, да приемат решение, с което след влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответната община ОИК да определят броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция в границите по чл. 35 от ИК. В конкретика това указание на ЦИК не е изпълнено, поради което и двете атакувани решения следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, а преписката върната на ОИК - Гърмен за ново произнасяне съгласно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящата решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 2 in fine от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 758 от 23.08.2013 г. от Минка Сабриева Капитанова - вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград.

ОТМЕНЯ решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, и връща преписката на ОИК - Гърмен за произнасяне съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол