Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 280-ЕП
София, 03.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Васил Иванов Драганов, упълномощен представител на председателя на „Коалиция за България“, срещу Решение № 16-ЕП/28.04.2014 г. на РИК в Шести район – Врачански, за назначаване на СИК в община Борован, област Враца, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-15-108 от 30.04.2014 г. на ЦИК от Васил Иванов Драганов, упълномощен представител на председателя на „Коалиция за България", срещу Решение № 16-ЕП/28.04.2014 г. на РИК в Шести район - Врачански, за назначаване на СИК в община Борован, област Враца, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Според жалбоподателя разпределението на ръководните места в съставите на СИК на територията на община Борован, извършено от РИК с обжалвания акт, е незаконосъобразно и несправедливо. Твърди се, че РИК е назначила от „Коалиция за България" трима председатели и един секретар на СИК, срещу трима председатели и шест секретари за „ГЕРБ". Прави се искане ЦИК да се произнесе с решение по законосъобразното и паритетно разпределение на ръководните места в СИК в община Борован.

Към жалбата са приложени: заверени копия от пълномощно, с което жалбоподателят Васил Драганов е упълномощен от представляващия коалицията Сергей Станишев да представлява „Коалиция за България" и решение от 29.03.2013 г. за образуване на коалицията. Районната избирателна комисия е изпратила ведно с жалбата и цялата административна преписка по издаване на оспореното решение. В представеното копие от решението на РИК са отбелязани датата и часът на обявяването му, но не са отбелязани датата и часът на сваляне от определеното от РИК място за обявяване на решенията. Доколкото обаче обжалваното решение е обявено на 28.04.2014 г. в 17,00 ч., а жалбата е постъпила в РИК на 30.04.2014 г. в 13,40 ч.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия в Шести район -Врачански, а разгледана по същество за основателна.

Производството по назначаване на СИК е уредено в чл. 89, ал. 1, чл. 91 и 92 от ИК, като с подробни указания се е произнесла и Централната избирателна комисия с Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. и методиката към него по отношение на квотното разпределение на местата в съставите на СИК в полза на съответните партии и коалиции. Видно от представената преписка при вземане на атакуваното решение РИК не е спазила предписаната от закона и решението на ЦИК методика по назначаване на СИК на територията на община Борован. От представената преписка се установява следната фактическа обстановка: проведени са консултации за назначаване на СИК при кмета на община Борован на 17.04.2014 г. с представители на парламентарно представените партии и коалиции и представители на Синята коалиция. На консултациите участниците са представили документите по чл. 91, ал. 4 от ИК. Постигнали са съгласие по отношение на броя на членовете на СИК съобразно Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК и методиката към него, но не е постигнато съгласие между представителите на „ГЕРБ" и „Коалиция за България" по отношение на разпределението на ръководните постове на СИК по секции. В община Борован са образувани 10 избирателни секции. Политическа партия „ГЕРБ" е направила предложение, с което е поискано назначаването на председатели в 4 секции, зам.-председатели в 2 секции и секретари в 4 секции. „Коалиция за България" е направила предложение, с което е поискано назначаването на председатели в 3 секции, зам.-председатели - няма предложение и секретари в 7 секции. Политическа партия „ДПС" е направила предложение, с което е поискано назначаването на председател в една секция, зам.-председател в 3 секции и секретар в 2 секции.

С оспореното решение РИК е назначила СИК при условията на непостигнато съгласие между участниците в консултациите. Решението на РИК е постановено при наличието на изискуемия кворум - присъствали са 15 членове на РИК, като „ЗА" решението са гласували 10 от членовете на комисията, а „против" 5 от членовете на комисията. При постановяване на решението РИК не е съобразила Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК и методиката към него за разпределение на ръководството в СИК. Съгласно указанията в т. 24, буква „б" от Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК в случаите на непостигнато съгласие при консултациите РИК назначава съставите на СИК, съобразявайки се с предложенията на партиите и коалициите и спазвайки методиката за съотношението между тях.

В случая съобразно предложението на ПП „ГЕРБ" са заявени и назначени: четирима председатели - във 2, 3, 6 и 7 СИК, като първите три искания са удовлетворени - не е назначен председател в СИК № 7; двама зам.-председатели - СИК № 9 и 10 - не са назначени; четирима секретари - СИК № 1, 4, 5 и 8 - назначени са шест - освен заявените още двама секретари в СИК № 7 и 9.

С предложението на „Коалиция за България" са заявени: трима председатели - СИК № 3, 4 и 6, а са назначени четири - СИК № 1, 5, 8 и 10; заместник-председатели не са заявени - назначени са четири - СИК  3, 4, 6 и 7; седем секретари -СИК № 2, 5, 7, 8, 9 и 10 - назначен е един -СИК № 2.

От анализа на документите по преписката се установява, че при назначаване на ръководствата на СИК РИК се е съобразила с 8 от 10-те предложения на ПП „ГЕРБ", а за „Коалиция за България" РИК се е съобразила с 1 от 10-те предложения.

Обстоятелството, че ПП „ДПС" и ПП „Атака" са получили ръководни места повече от предложените не е предмет на жалбата, поради което ЦИК няма основание да прави промени в тази част на оспореното решение и следва да извърши промени единствено по разпределението на ръководните места между ПП „ГЕРБ" и „Коалиция за България". С оглед на изложеното жалбата следва да бъде уважена.

Предвид горното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91 и чл. 92 от ИК от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 16-ЕП/28.04.2014 г. и Приложение № 1, неразделна част от решението на РИК в Шести район - Врачански, за назначаване на СИК в община Борован, област Враца, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в частта, с която са назначени СИК № 7 и СИК № 9, като назначава:

ТАНЯ ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА, ЕГН ..., за секретар на СИК № 7;

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА МАНДИНСКА, ЕГН ... за заместник-председател на СИК № 7;

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НЕДКОВА, ЕГН ... за секретар на СИК № 9;

ЕЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ЕГН ... за заместник-председател на СИК № 9;

Задължава РИК в Шести район - Врачански, веднага след влизане в сила на решението да издаде нови удостоверения и анулира вече издадените.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.05.2014 в 11:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол