Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2848-МИ
София, 09.10.2013

ОТНОСНО: възражение от Димитър Методиев Петров – кмет на кметство Розино, община Карлово, област Пловдив, срещу решение № 508-МИ от 03.10.2013 г. на ОИК – Карлово, област Пловдив

Постъпило е възражение от Димитър Методиев Петров - кмет на кметство Розино, община Карлово, област Пловдив, срещу решение № 508-МИ от 03.10.2013 г. на ОИК - Карлово, област Пловдив, препратено с писмо с изх. № 536 от 07.10.2013 г. на ОИК - Карлово.
Към преписката са приложени: сигнал от Ангел Симеонов; разпечатки от търговския регистър - 6 страници; заверено копие от решение на ОИК - Карлово от 31.10.2011 г. за избиране на кмет на кметство Розино, община Карлово; заверено копие от протокол № 121 от 03.10.2013 г. на ОИК - Карлово; заверено копие от решение № 508-МИ от 03.10.2013 г. на ОИК - Карлово.
Във възражението се излагат съображения срещу разгледания от ОИК - Карлово, сигнал и се иска отмяна изцяло на атакуваното решение № 508-МИ от 03.10.2013 г. на ОИК - Карлово.
Оспорваното решение на ОИК - Карлово, е прието по повод постъпил сигнал от Ангел Симеонов относно извършване на проверка за наличие на обстоятелства, които са основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Розино, община Карлово, съгласно чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Този акт на ОИК - Карлово, е приет в процедура по извършване на проверка и законът не урежда ред за неговото оспорване, както неправилно е посочено в решението на ОИК - Карлово, че подлежи на обжалване пред ЦИК.
Снабдяването с документи от компетентни органи е предпоставка за приемане на законосъобразно решение от общинската избирателна комисия съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗМСМА. В 3-дневен срок от получаване на документите от компетентните органи ОИК - Карлово трябва да уведоми кмета, който може да подаде писмено възражение пред ОИК в 3-дневен срок от уведомяването на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА. В 3-дневен срок от изтичане на срока за възражение ОИК приема решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, ако е налице някое от условията по чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА. Това решение подлежи на обжалване по реда на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА - пред съответния административен съд.
Предвид изложеното, възражението се явява преждевременно подадено, тъй като все още ОИК - Карлово, не е постановила решение, подлежащо на обжалване, поради което се явява процесуално недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а преписката да се прекрати.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Димитър Методиев Петров - кмет на кметство Розино, община Карлово, област Пловдив, срещу решение № 508-МИ от 03.10.2013 г. на ОИК - Карлово, област Пловдив, препратено с писмо с изх. № 536 от 07.10.2013 г. на ОИК - Карлово, и прекратява преписката.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.10.2013 в 16:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол