Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 292-ЕП
София, 04.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, срещу решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, по електронната поща с наш вх. № ЕП-15-110/03.05.2014 г. от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. С решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, отхвърля предложения проект на решение по горепосочения сигнал.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно. В депозираната жалба същият твърди, че е подал в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, сигнал относно незаконно поставени предизборни билбордове на коалиция „Коалиция за България" на кръстовище на ул. „Бузлуджа" и ул. „Александър Стамболийски", както и на Крайречен булевард до Канална помпена станция, като сочи, че тези места са извън определените за поставяне на агитационни материали съгласно Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Преписката по жалбата, изпратена от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, съдържа: пълномощно - 2 бр., копие от сигнал с вх. № 44/28.04.2014 г. и № 1 от 28.04.2014 г. по регистъра на жалбите, подаден от Галин Костов, копие на регистъра на жалбите и сигналите в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие на Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол, протокол № 10 от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие на решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, и извадка от интернет страницата на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски на решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

На свое заседание на 4 май 2014 г. Централната избирателна комисия разгледа проект за решение по гореописаната жалба, с който се отменя решение № 18-ЕП от 30 април 2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, и връща преписката на същата за предприемане на необходимите действия по премахване на агитационните материали. Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 18-ЕП от 30.04.30154 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.05.2014 в 13:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол