Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 294-ЕП
София, 07.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на „АФИС” ООД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП - 23 - 154 от 04.05.2014 г. от Лора Георгиева Борисова, надлежно упълномощена от Юрий Леонов Асланов - управител на „АФИС" ООД, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г. Към заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20140424105447 от 24.04.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; пълномощно от Юрий Леонов Асланов; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 279 - ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „АФИС" ООД, ЕИК 130004265, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Регистрира като анкетьори 288 упълномощени представители на агенция „АФИС" ООД, гр. София, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

„АФИС" ООД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2014 в 08:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол