Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 301-МИ
София, 07.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на общини/кметства

На основание чл. 147-155 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

1. Партиите и коалициите, допуснати до участие или регистрирани за участие от ЦИК в частични избори за кметове на общини/кметства, могат да участват в съответния частичен избор след регистрация в ОИК, на територията на която се произвежда изборът.

2. Партиите и коалициите подават заявление за регистрация до ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

3. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, телефон и лице за контакт.

4. Към заявлението се прилагат:

- копие от удостоверение за регистрация на новата партия/коалиция в ЦИК;

- копие от решението за допускане за участие в частичния избор на партията/коалицията, регистрирана за общите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. или за последващ частичен избор;

- пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред общинската избирателна комисия, когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

5. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

6. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

7. Общинската избирателна комисия отказва регистрация, ако непълнотите и несъответствията не бъдат отстранени в дадения срок. Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

ІІ. Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. За участие в частичните избори за кметове на общини и кметства могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК или допуснати до участие от ЦИК в съответния частичен избор партии и коалиции.

2. Заявлението за регистрация на местна коалиция се подава в ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

3. Заявлението се подава по решение на местната коалиция и се подписва от лицето/ата, което/ито я представлява/т, или от изрично упълномощено лице.

4. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, телефон и лице за контакт.

5. Към заявлението се прилагат:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

б) решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии или коалиции, участващи в нея и да е подпечатано с печата им (за коалиция - ако има такъв);

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

в) образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;

г) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

д) пълномощни на лицата, подписали решението за образуването на местната коалиция;

е) копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите или от решението за допускане до участието им в частичния избор;

ж) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии, която ще обслужва само предизборната кампания;

з) имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

6. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

7. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК незабавно дава указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Общинската избирателна комисия отказва регистрация, ако непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в указания срок. Отказът на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

8. Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

9. При включване на нова партия в местната коалиция не по-късно от 25 дни преди изборния ден пред ОИК се представят и всички документи по т. 5.

10. Ако една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали поне две партии или коалиции.

11. При напускане на партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия или коалиция и отбелязва настъпилите промени в местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия и коалиция се извършва не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

12. Напусналата/ите състава на местна коалиция партия/и и/или коалиция/и не по-късно от 30 дни преди изборния ден могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на т. І, т. 2 и следващите.

 

ІІІ. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния избор не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

2. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващото/ите партията/коалицията лице/а.

3. Към заявлението на местната коалиция се прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2014 в 09:00 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол