Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 323-ЕП
София, 09.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, по електронната поща с наш вх. № ЕП-15-125/07.05.2014 г. и в оригинал по пощата на 09.05.2014 г. от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. С решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, отхвърля предложения проект на решение по горепосочения сигнал.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно. В депозираната жалба същият твърди, че е подал в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, сигнал относно незаконно поставени предизборни рекламни касети (малък билборд) на коалиция „Коалиция за България" на кръстовище на ул. „Раковски" срещу стълбите на Старата автогара, както и на ул. „Цар Освободител", до сградата на община Тунджа. Сочи че посочените места са извън определените за поставяне на агитационни материали съгласно Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Преписката по жалбата, изпратена от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, съдържа: придружително писмо с опис на документи, жалба с изх. № 92/07.05.2014 г. на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, вх. № 65/07.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, пълномощни - 2 бр. (пълномощно № КО-Г-030/24.05.2014 г.; № 250/2014 г.), сигнал вх. № 57/02.05.2014 г. от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, регистър на жалбите и сигналите в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие от заповед № РД-02-05-64 от 25.04.2014 г., на кмета на община Ямбол, протокол № 11/04.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, протокол № 12/05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие от решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, извадка от интернет страницата на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, на решение № 20-ЕП/05.05.2014 г.

По електронната поща в ЦИК с вх. № ЕП-10-68/07.05.2014 г. е депозирано писмо, наименувано уведомление от Румен Данчев Банков - упълномощен представител на Коалиция за България, ведно с приложения, а именно: уведомление от Румен Банков -упълномощен представител на КБ, относно изпратено в ЦИК от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски; писмо с изх. № 18/07.05.2014 г. по повод решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски; жалба чрез кмета на община Ямбол до Административен съд Ямбол от Румен Данчев Банков - председател на ОбС на БСП - Ямбол, против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол; служебен бон от „Български пощи" (2 бр.) в полза на лицето Румен Банков; договор за  външна реклама между Общинския съвет на БСП - Ямбол, и „Маг Комюникейшънс" ЕАД, ведно с пълномощно и копие  на заповед РД/02-00264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Предвид горното ЦИК прави следните изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл. 73, ал. 1 от ИК от лице, което се легитимира като пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Ямбол.

От приложените към жалбата пълномощни се установява, че преупълномощеното лице Галин Славчев Костов има право да представлява ПП „ГЕРБ" на територията на област Ямбол (т. 1 от пълномощното), както и да подава, подписва и получава всякакви документи, свързани с подготовката, провеждането и приключването на предизборната кампания, пред Районната избирателна комисия - Ямбол, в т.ч. молби, жалби, заявления, предложения, включително да оспорва изборните резултати (т. 6 от пълномощното). Следователно лицето, подало жалбата, не разполага с пълномощия да представлява ПП „ГЕРБ" пред Централната избирателна комисия.

Водима от горното, Централната избирателна комисия приема жалбата за недопустима.

Предвид горното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.05.2014 в 14:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол