Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 358-ЕП
София, 13.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-1 от 12.05.2014 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, представлявана от Милкана Димитрова Николова, чрез надлежно упълномощената Марияна Любенова Маркова за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г. Към заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20140429091929 от 29.04.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; пълномощно от Милкана Димитрова Николова в полза на Марияна Любенова Маркова; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.
След направената проверка на предложените от агенцията лица за анкетьори се установи, че Йорданка Димитрова Василева, Здравко Симеонов Попов и Катя Кирилова Вълчева са регистрирани като анкетьори за друга социологическа агенция, а Мария Цветанова Данчева и Иван Христов Йонов са регистрирани като наблюдатели.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, гр. София, с ЕИК 202553119 като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение
ОТКАЗВА регистрацията на Йорданка Димитрова Василева, Здравко Симеонов Попов, Катя Кирилова Вълчева, Мария Цветанова Данчева и Иван Христов Йонов.
„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, гр. София да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.05.2014 в 08:01 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол