Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 371-ЕП
София, 14.05.2014

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдател от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-22-602 от 09.05.2014 г. и ръкописна жалба по пощата, получена на 12 май 2014 г., приобщена към горния входящ номер, от Роса Виктория Муньос-Димитрова срещу регистрацията й като наблюдател под № 296 и упълномощен представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ". Жалбоподателката твърди, че не е давала съгласието си да бъдат използвани личните й данни и че не е изявявала желание да бъде наблюдател от името на фондацията. Моли да бъде извършена проверка за неправомерното използване на личните й данни и да бъде заличена от списъка на наблюдателите на фондацията.

Жалбата е подадена от лице, което има правен интерес, не е подадена извън законов срок, тъй като няма предвиден такъв, поради което се явява допустима.

След като се запозна с оплакванията, обективирани в жалбата, и извърши проверка по случая, Централната избирателна комисия установи от фактическа страна следното:

Фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" е регистрирана за участие с наблюдатели в изборите за Европейски парламент от Република България с Решение на ЦИК №168-ЕП от 15.04.2014 г.

С Решение № 306-ЕП на ЦИК от 08.05.2014 г. действително е регистрирано като наблюдател, упълномощен представител на Фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", лицето Роса Виктория Муньос-Димитрова под № 296.

В решението е вписан и единният граждански номер на жалбоподателката, така както е заявен от упълномощените представители на фондацията.

На лицето е издадено удостоверение № 1-6039 от 08.05.2014 г.

С оглед така установената фактическа обстановка и вземайки предвид изрично заявената воля на жалбоподателката, че не желае и не е изявявала желание да има качеството наблюдател, Централната избирателна комисия намира жалбата за основателна.

Въпреки, че законът не изисква представяне на доказателство за съгласие на лицата, предложени от български неправителствени организации за вписване като наблюдатели, недопустимо е да бъде вменено това качество на лице против неговата воля.

Нещо повече, с посочването на трите имена и единния граждански номер на лицето без неговото знание и против волята му е налице злоупотреба с личните данни на въпросното лице, поради което жалбата, ведно с всички относими документи по преписката, следва да бъде препратена на Комисията за защита на личните данни за произнасяне по компетентност.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т.1 и т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 и сл. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Роса Виктория Муньос-Димитрова като наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", регистрирана за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

АНУЛИРА удостоверение №1-6039 от 08.05.2014 г. , издадено на Роса Виктория Муньос-Димитрова.

Изисква от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" да върне удостоверение № 1-6039 от 08.05.2014 г.

Изпраща преписката по компетентност на Комисията за защита на личните данни.

Решението да се изпрати за сведение на лицето, подало жалбата, и на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                                  Севинч Солакова

* Публикувано на 15.05.2014 в 15:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол