Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 383-ЕП
София, 15.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, по електронната поща с наш вх. № ЕП-15-125/07.05.2014 г. и в оригинал по пощата на 09.05.2014 г. от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. С решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, отхвърля предложения проект на решение по горепосочения сигнал.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно. В депозираната жалба същият твърди, че е подал в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, сигнал относно незаконно поставени предизборни рекламни касети (малък билборд) на коалиция „Коалиция за България" на кръстовище на ул. „Раковски" срещу стълбите на Старата автогара, както и на ул. „Цар Освободител", до сградата на община Тунджа. Сочи че посочените места са извън определените за поставяне на агитационни материали съгласно Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Преписката по жалбата, изпратена от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, съдържа: придружително писмо с опис на документи, жалба с изх. № 92/07.05.2014 г. на ПП ГЕРБ Ямбол, вх. № 65/07.05.2014 г. на РИК Ямбол , пълномощия 2 бр., сигнал вх. № 57/02.05.2014 г. от РИК Ямбол, регистър на жалбите и сигналите в РИК 31 район - Ямболски, копие от заповед № РД-02-05-64/25.04.2014 г., на кмета на община Ямбол, протокол № 11/04.05.2014 г. на РИК в 31 район - Ямболски, протокол № 12/05.05.2014 г. на РИК в 31 район - Ямболски, копие от Решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК в район 31 - Ямболски, извадка от интернет страницата на РИК в 31 район - Ямболски на Решение № 20-ЕП/05.05.2014 г.

По електронната поща в ЦИК с вх. № ЕП-10-68/07.05.2014 г. е депозирано писмо, наименовано уведомление от Румен Данчев Банков - упълномощен представител на Коалиция за България, ведно с приложения, а именно уведомление от Румен Банков -упълномощен представител на КБ, относно изпратено в ЦИК от РИК - Ямбол, писмо с изх. № 18/07.05.2014 г. по повод Решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК Ямбол, жалба чрез кмета на община Ямбол до Административен съд Ямбол от Румен Данчев Банков - председател на ОБС на БСП - Ямбол, против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол, служебен бон от „Български пощи" (2 бр.) в полза на лицето Румен Банков, договор за  външна реклама между Общинския съвет на БСП - Ямбол и „Маг Комюникейшънс" ЕАД, ведно с пълномощно и копие  на заповед РД/02-00 264/23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

На свое заседание на 9 май 2014 г. Централната избирателна комисия прие Решение № 323-ЕП, с което се оставя без разглеждане жалбата на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд и е образувано адм.д. № 6320/2014 г. по описа на ВАС.

С решение № 6479 от 14 май 2014 г., постановено по адм.д. № 6320/2014 г. ВАС отменя решение № 323-ЕП от 9 май 2014 г. на ЦИК и връща преписката на Централната избирателна комисия със задължително указание по тълкуване и прилагане на закона.

На свое заседание на 15 май 2014 г. ЦИК при съобразяване задължителните указания на ВАС по горепосоченото решение разгледа проект за решение по жалбата, с който се отменя Решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, като незаконосъобразно и връща преписката на същата за предприемане на необходимите действия по премахване на агитационните материали. Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид горното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение по жалба на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.05.2014 в 01:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол