Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 407-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МВМД” ЕООД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-7 от 16.05.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ - МВМД" ЕООД,  представлявано от Мирослава Радева Янова, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20140515091914 от 15.05.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

От направената проверка с наш вх. № ЕП-00-337 от 17.05.2014 г. на предложените от агенцията лица се установи, че Ани Павлова Пенчева, Десислава Павлова Манчева, Веселин Асенов Манчев, Веселина Димитрова Дечева, Георги Ангелов Георгиев и Елизабет Петрова Георгиева са регистрирани от други социологически агенции; Даниела Петрова Стойнова е регистрирана като наблюдател; Мартин Иванов Стойнов няма да има навършени години в деня на произвеждането на изборите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ - МВМД" ЕООД, гр. София, с ЕИК130368436, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрацията на Ани Павлова Пенчева, Десислава Павлова Манчева, Веселин Асенов Манчев, Веселина Димитрова Дечева, Георги Ангелов Георгиев, Елизабет Петрова Георгиева, Даниела Петрова Стойнова и Мартин Иванов Стойнов.

„ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ - МВМД" ЕООД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 01:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол