Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 440-ЕП
София, 20.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на „Коалиция за България“ за област Видин, срещу Решение № 57/ЕП от 12.05.2014 г. на РИК – Видин

Постъпила е жалба от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на „Коалиция за България" за област Видин срещу Решение № 57-ЕП от 12.05.2014 г. на РИК ­ Видин, с което е отхвърлен проект за решение по жалба от „Коалиция за България" за извършени нарушения на чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал. 3 от ИК и т. 1 и т. 5 от Заповед № РД-02-11-261 от 24.04.2014 г. на кмета на община Видин.

Към жалбата са приложени:

- заповед № РД-02-11-260/24.04.2014 г. на кмета на община Видин;

- пълномощно изх. № 029/21.03.2014 г. от представляващия Коалиция за България в полза на жалбоподателя;

- снимков материал;

- жалба вх. № 55/12.05.2014 г. от Пламен Станкулов за извършени нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК и т. 1 и 5 на Заповед № РД-02-11-260/24.04.2014 г. на кмета на община Видин за определяне местата за поставяне на предизборни агитационни материали.

 

Предложен е и е разгледан проект за решение със следното съдържание:

„Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е основателна. РИК незаконосъобразно е отхвърлила предложения проект за решение.

От приложените в преписката материали - заповед № РД-02-11-261 от 24.04.2014 г. на кмета на община Видин и снимков материал се установява, че визираните в жалбата агитационни материали на ПП „ГЕРБ" са поставени на място, което не фигурира в заповедта на кмета, което представлява нарушение на чл. 183, ал. 3 и чл. 182, ал. 1 от ИК.

С Решение № 57-ЕП от 12.05.2014 г. РИК е отхвърлила предложения проект за решение по жалба вх. № 95/12.05.2014 г., подадена от представителя на „Коалиция за България" Пламен Йорданов Станкулов. Към преписката не е приложен отхвърленият проект за решение и след изискване на същия такъв не е изпратен.

Предвид изложеното атакуваното решение е незаконосъобразно и необосновано и следва да бъде отменено.

Връща преписката на РИК Видин с указание за постановяване на решение по чл. 186, ал. 1,чл. 183, ал. 3 от ИК като бъде задължен кметът на община Видин да премахне агитационните материали, визирани в жалба с входящ № 95/12.05.2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК във връзка с чл. 186, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 57-ЕП от 12 май 2014 г. на РИК - Видин.

ВРЪЩА преписката на РИК Видин за постановяване на решение по чл. 186 във връзка с чл. 183, ал. 3 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му."

 

При проведеното гласуване за предложения проект са гласували „ЗА" Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ерх. Чаушев, С. Солакова, Ив. Алексиева, М. Сюлейманов и Т. Цанева; „ПРОТИВ" гласуват: Е. Христов, Р. Цачев, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, М. Бойкинова.

Предложения проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което се отхвърля.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение 2 и чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение по жалбата на Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на „Коалиция за България" за област Видин срещу решение № 57-ЕП от 12.05.2014 г. на РИК - Видин.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.05.2014 в 16:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол