Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 441-ЕП
София, 20.05.2014

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район – Благоевградски

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-15-214 от 19.05.2014 г. до Централната избирателна комисия чрез РИК в Първи район - Благоевградски, от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" Йордан Георгиев Андонов срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски.

Към жалбата са приложени: протокол № 11 от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски; копие от решението с данни за обявяването, както и за публикуването на електронната страница на РИК; копие от решението с отбелязване на обявяването с данни за датата и часа и имената и подписите на членовете на РИК, обявили, съответно свалили решението от таблото за обявяване; 2 бр. пълномощни. Допълнително на 20 май 2014 г. от РИК в Първи район - Благоевградски, са представени копие от регистъра - входяща и изходяща поща, за удостоверяване на датата и часа на постъпване на жалбата; копие от книгата за дежурства с отбелязани часове и дежурни членове на комисията.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно, като се навеждат и доводи, че същото е взето в нарушение на чл. 70, ал. 4 от ИК, т.е. при липса на необходимото мнозинство. Иска се ЦИК да отмени изцяло обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и с оглед на извършеното нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК да се приложи разпоредбата на чл. 480, ал. 1 от ИК.

Решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, е постановено по жалба от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, с твърдение, че Сергей Дмитриевич Станишев, водач на листата на Коалиция за България в предстоящите избори и председател на коалицията, е изнесъл лекция в ЮЗУ „Неофит Рилски", като по време на лекцията е извършена предизборна агитация в държавно учреждение. Жалбата е разгледана на заседание на РИК на 15 май 2014 г. при наличие на необходимия кворум. От обсъжданията, отразени в протокола, е видно, че е извършена проверка  на изнесената информация в посочените сайтове и е подложено на гласуване проект на решение за оставяне без уважение на подадената жалба, тъй като РИК е приела, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК. В гласуването по проект на решение за оставяне без уважение на жалбата са участвали 17 членове на РИК, от които 11 са гласували „за", а 6 са гласували „против". При този резултат от гласуването е налице хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, поради което следва да се приеме, че е налице решение за отхвърляне, независимо че същото е оформено с диспозитив за оставяне без уважение на жалбата. Решението на РИК в този случай е следвало да се оформи с диспозитив, от който да става ясно, че предложението за решение е отхвърлено.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на РИК подлежи на обжалване по реда на чл. 73 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Подадената жалба на 19 май 2014 г. срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, обявено на 16 май 2014 г. в 9,30 часа, се явява подадена в срок от лице с правен интерес и е допустима за разглеждане от ЦИК.

На свое заседание на 20 май 2014 г. Централната избирателна комисия разгледа проект на решение по жалбата, с който жалбата се приема за основателна, поради което се предлага отмяна на решение № 47-ЕП от 15 май 2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, и връщане на преписката за ново разглеждане. Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба на общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" Йордан Георгиев Андонов срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.05.2014 в 13:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол