Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 501-ЕП
София, 22.05.2014

ОТНОСНО: сигнал от политическа партия „Зелените“ за изборни нарушения, отразени в репортаж на Нова телевизия

Постъпил е сигнал от политическа партия „Зелените", която е регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведен под № ЕП-10-108 и подписан от Христо Генев - упълномощен представител на партията. Авторът на сигнала счита, че в репортажа, излъчен по Нова телевизия на 21 май 2014 г. в предаването „Здравей, България!" и качен в интернет-страницата на телевизията под заглавие „Началници притискат миньори да гласуват за определена партия", има данни за извършено нарушение на изборното законодателство, поради което счита, че ЦИК следва да извърши проверка и да прецени извършено ли е такова нарушение, и съответно да наложи предвидените в закона санкции на политическата партия или коалиция, от името на която се прави тази агитация. Визират се нарушения на забраните, предвидени в чл. 182, ал. 2 от ИК, евентуално и чл. 182, ал. 1 от ИК, като и двете норми са свързани с административна санкция по чл. 480, ал. 1 от ИК.

Във връзка с изнесеното в този репортаж е сезирана Главна прокуратура и е в ход досъдебно разследване.

По повод сигнала на 22 май 2014 г. в Централната избирателна комисия постъпи писмо от Нова телевизия с приложен пълен запис от репортажа на технически носител, които бяха приобщени към преписката по сигнала.

На свое заседание на 22 май 2014 г. Централната избирателна комисия разгледа проект на решение по жалбата със следното съдържание:

„След като се запозна с излъчения запис, ЦИК установи следното:

В репортажа е излъчен запис, направен със скрита камера, на оперативно съвещание на работници от открития рудник в Бобов дол с техни ръководители, като оперативката се води от началника на открития рудник на мините в Бобов дол, чието име не е съобщено. Водещият открито и по брутален начин нарежда на присъстващите да гласуват на 25 май за определена партийна/коалиционна листа, чиито номер съобщава, придружавайки нареждането си с обещания за материални облаги и заплахи за лишаване от тях, ако указаната листа не събере „коджа" гласове. Аргументира искането си, обяснявайки, че икономическото състояние на компанията зависи от посочената (но несъобщена в излъчения репортаж) партия/коалиция. Извън този запис авторката на репортажа Вероника Димитрова излъчва интервю с анонимно лице, обърнато с гръб към камерата, което обяснява, че натискът върху работниците и служителите да гласуват за определена партийна/коалиционна листа започва от началото на месец май и е придружен със заплахи за уволнения и изисквания към работниците и служителите да обещаят да привлекат допълнително 5-6 до 10 избиратели, които да гласуват за посочената партийна/коалиционна листа.

В репортажа още се казва, че са направени списъци с обещанията, на които работниците и служителите се подписват, както и че е създадена организация контролираният по този начин вот да се положи между 7 и 12 часа в изборния ден.

Въз основа на посочените обстоятелства и на основание чл. 182 ал. 1 и ал. 2 от ИК и във връзка с чл. 167 ал. 1 и ал. 2 от НК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1.             УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за предизборна агитация в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, а именно: в еднолично акционерно дружество с държавно участие Мини Бобов дол ЕАД.

2.             УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за предизборна агитация от лица на изборна длъжност в работодателска организация на работно място, а именно: от началника на открития рудник в Мини Бобов дол ЕАД.

3.             ВЪЗЛАГА на председателя на Централната избирателна комисия да изиска сведение от Мини Бобов дол ЕАД за трите имена и длъжността на четирите лица, които присъстват във видеоматериала и дават указание за гласуване в полза на определена политическа сила.

4.             ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на директора на Мини Бобов дол ЕАД.

5.             Решението да се изпрати на областния управител, област Кюстендил за издаване на наказателно постановление.

6.             Предвид обществения отзвук и обществената опасност от подобни деяния възлага на РИК - Кюстендил, да осигури свой/свои представител/и, които да проведат контрол и наблюдение върху хода на изборния процес в избирателните секции в град Бобов дол през целия изборен ден до преброяването на бюлетините и приключване на работата на секционните избирателни комисии. За всяко регистрирано нарушение Централната избирателна комисия да бъде уведомявана незабавно.

7.             Призовава всички заинтересовани обществени организации и държавни институции да съдействат за произвеждане на изборите в Бобов дол при пълно гарантиране на правото на свободен избор на избирателите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му."

 

Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" относно нарушения на предизборната агитация, посочени в репортаж на Нова телевизия на 21 май 2014 г. в предаването „Здравей, България!" и качен в интернет-страницата на телевизията под заглавие „Началници притискат миньори да гласуват за определена партия".

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 23.05.2014 в 11:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол