Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 561- МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  жалба против Решение № 3 от 22.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй

Постъпило е писмо с вх. № 464/26.08.2011 г. на ЦИК от Общинската избирателна комисия в община Козлодуй. Към писмото е приложена жалба с вх. № 3/24.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй от Валери Иванов Гетов, представляващ инициативен комитет за издигане на Ивайло Борисов Иванов за независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй. С обжалваното решение ОИК в община Козлодуй е регистрирала инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Бутан Стефан Иванов Стефанов. В жалбата се твърди, че решение № 3 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй е незаконосъобразно и неправилно. Жалбоподателят твърди, че ОИК в община Козлодуй не е спазила изискването на чл. 97, ал. 9 от ИК, както и че удостоверението за открита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет за издигане на Стефан Иванов Стефанов е било представено след подаване на заявлението за регистрация.
Към писмото са приложени заверени копия от следните документи: решение № 3 от 22.08.2011 г., публикувано на 22.08.2011 г. на интернет страницата на община Козлодуй; протокол № 3 от заседанието на ОИК в община Козлодуй, проведено на 22.08.2011 г.; регистъра на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметство (стр. 2 и 3), воден от ОИК в община Козлодуй, от която е видно, че ОИК в община Козлодуй е дала срок до 22.08.2011 г. да представи удостоверение от банката за открита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет; заявление вх. № 1 от 19.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй за регистрация на инициативен комитет за издигане на Стефан Иванов Стефанов за кмет на кметство с. Бутан; протокол от заседание, проведено на 05.08.2011 г. за учредяване на инициативния комитет и решение за лице, което да го представлява; декларации - приложения № 29 и 31 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както и нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет; искане за откриване на разплащателна сметка и договор за разплащателна сметка между „Юробанк И Еф Джи България" АД и Ангелинка Спасова Пепелярска, сключен на 19.08.2011 г.; удостоверение изх. № 245 от 22.08.2011 г. на „Юробанк И Еф Джи България" АД, клон Козлодуй, за открита банкова сметка на Ангелинка Спасова Пепелярска.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е недопустима. Жалбоподателят представлява инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за кмет на кметство с. Бутан с решение № 4 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй. С обжалваното решение не се засягат права и законни интереси на жалбоподателя, поради което за него липсва правен интерес да обжалва същото.
Жалбата е и неоснователна. Обжалваното решение е в предвидената от закона форма, съобразено е с целта на закона и е взето на законно проведено заседание на ОИК в община Козлодуй с необходимото мнозинство от присъстващите членове. Не са налице твърдените нарушения на процесуалните и материалноправните норми на закона. Видно от извлечението на регистъра за кандидати за кметове на кметства, воден от ОИК в община Козлодуй, на 19.08.2011 г. Ангелинка Спасова Пепелярска като представител на инициативния комитет е представила документите за неговата регистрация, заедно с искане за откриване на разплащателна сметка и договор за разплащателна сметка между „Юробанк И Еф Джи България" АД и Ангелинка Спасова Пепелярска, сключен на 19.08.2011 г. Дадени са й указания до 22.08.2011 г. (3-дневен срок по чл. 97, ал. 9 от ИК) да представи удостоверение от банката за открита банкова смектка на името на лицето, представляващо инициативния комитет. Във връзка с дадените указания и срока по чл. 97, ал. 9 от ИК такова удостоверение е представено в ОИК и е постановено решение за регистрация на инициативния комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан Стефан Иванов Стефанов. Общинската избирателна комисия в община Козлодуй е спазила разпоредбата на чл. 97, ал. 9 във връзка с чл. 97, ал 5 - 8 от ИК и е постановила правилно и законосъобразно решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалбата на Валери Иванов Гетов, представляващ инициативен комитет за издигане на Ивайло Борисов Иванов за независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй, срещу решение № 3 от 22.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй като недопустима.
Решението не подлежи на обжалване.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол