Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 564-ПВР/МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № 438/24.08.2011 г. на ЦИК от Общинската избирателна комисия в община Пловдив. Към писмото е приложена жалба, заведена с № 16 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Пловдив, от Мехмед Асан - пълномощник на политическа партия „Движение за права и свободи", срещу решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив. С обжалваното решение ОИК в община Пловдив е решила при отсъствие на секретаря и председателя на ОИК решенията да се подписват от заместник-председателя на ОИК и члена на комисията Деница Чингарова. В жалбата се твърди, че решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на ОИК в община Пловдив е взето при нарушение на процесуалните и материалните норми на закона. Жалбоподателят твърди, че Деница Чингарова била предложена от председателя на ОИК в община Пловдив и са били представени предложения от различни партии и коалиции, което според него съставлява нарушение на чл. 20, ал. 6 от Изборния кодекс. В решението липсвал и текст относно подписване на протоколите и удостоверенията. Жалбоподателят иска отмяна на горецитираното решение на ОИК в община Пловдив.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: пълномощно № 16-07-ПВР/МИ 2011 г. от 18.08.2011 г., с което жалбоподателят е преупълномощен от Юксел Рафат Расим; пълномощно № 16-ПВР/МИ 2011 г. от 18.08.2011 г., с което председателя на ПП „ДПС" е упълномощил Юксел Рафат Расим да представлява партията и подава жалби пред компетентни органи, както и да преупълномощава със същите права председателите на общинските съвети на „ДПС" на територията на област Пловдив; удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС" по ф.д. № 2574/1990 от 08.07.2011 г., както и заверени копия от обжалваното решение и протокол № 1 от заседанието на ОИК в община Пловдив, проведено на 19.08.2011 г.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 19.08.2011 г., а жалбата е подадена на 21.08.2011 г.
Обжалваното решение е незаконосъобразно и следва да се отмени по съображения извън посочените в жалбата.
Не са налице посочените в жалбата нарушения на процесуалните и материалноправните норми на закона. Разбирането на жалбоподателя, че членът на избирателната комисия, който при едновременното отсъствие на председателя и секретаря да подписва съвместно със заместник-председателя решенията на комисията, следва да бъде предложен от лица, предложени за членове на комисията от различни партии и коалиции от партии, не намира опора в закона. От намиращата се в ЦИК административна преписка по приемане на Решение № 281-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. за назначаване на ОИК в община Пловдив се установява, че председателят Илиян Руменов Иванов е предложен от ПП „ГЕРБ", заместник-председателят Наум Китанов Китанов е предложен от „Коалиция за България", а секретарят Елена Крумова Сиракова - от ПП „АТАКА". Членът на комисията Деница Николова Чингарова е предложена от ПП „ГЕРБ". Централната избирателна комисия не споделя съображенията в жалбата, че предложението за конкретния член, който да подписва заедно със заместник-председателя при отсъствието на председателя и секретаря, трябва да се направи от различни партии и коалиции. Независимо от това обаче на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да извърши проверка относно законосъобразността на обжалваното решение, като не се ограничава само до проверка на направените в жалбата твърдения за незаконосъобраност на решението.
В кръга на извършената цялостна служебна проверка по законосъобразността на решението ЦИК намира следното:
Видно от разпоредбата на чл. 20, ал. 6, изр. трето от Изборния кодекс, в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят на ОИК, комисията приема решение за определяне на член, който да подписва заедно със заместник-председателя на комисията, за всеки конкретен случай, като изискването на закона е те да са предложени от различни партии и коалиции. Целта на законовата разпоредба е да се обезпечи работата на комисията в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят едновременно. В тези случаи документите, посочени в чл. 20, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс, се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член при спазване на изискването заместник-председателят и този член да са предложени от различни партии и коалиции. По този начин комисията, приемайки решение за всеки конкретен случай, може да определя различни членове, предложени от различни партии и коалиции, да подписват заедно със заместник-председател. Така се осъществява и целта на закона за по-голяма представителност в ръководството на комисиите на партиите и коалициите чрез предложените от тях членове в състава на ОИК.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, с което комисията определя Деница Николова Чингарова - член на ОИК, да подписва заедно със заместник-председателя решенията на ОИК в община Пловдив в случаите, когато едновременно отсъстват председателят и секретарят.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол