Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 598-ПВР/МИ
София, 12.06.2014

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на членовете на ОИК – Белица, област Благоевград

прекратяване на пълномощията на кмета на с. Дагоново г-н Страхил Атанасов Барабунов. На насроченото на 20.01.2014 г. заседание са присъствали г-жа Вангелия Разсолкова, председател на ОИК - Белица, и г-жа Катерина Бояджиева - член на комисията. Поради липса на необходимия кворум заседанието е било отложено. За случая е изготвен протокол № 19 от 20.01.2014 г. на ОИК - Белица, и са насрочени още две заседания по същия повод - на 22.01.2014 г. и на 31.01.2014 г. На заседанието на 22.01.2014 г. са присъствали председателят на ОИК - Белица и г-н Любен Сираков - член на комисията; на 31.01.2014 г. са присъствали председателят на ОИК - Белица, секретарят на ОИК г-н Сабит Гагъм и г-н Валери Бонев - член на комисията. И двете заседания са били отложени поради липса на необходимия кворум.

Поради невъзможността за провеждане на заседанието председателят на комисията г-жа Вангелия Разсолкова се е обръща към Централната избирателна комисия с писмо № 158 от 03.02.2014 г.

На свое заседание от 3 февруари 2014 г. Централната избирателна комисия е разгледала писмото и е дала указание незабавно да бъде свикано ново заседание на ОИК - Белица, като за целта членовете да бъдат уведомени писмено, с обратна разписка. Заседанието на ОИК - Белица, е било насрочено на 14.02.2014 г. от 17,30 ч. Членовете на комисията са били уведомени писмено, с обратна разписка. На заседанието са присъствали: председателят на ОИК - Белица, Вангелия Разсолкова, зам.-председателят Илия Гьошев и двама членове на комисията - Валери Бонев и Любомир Сираков. Секретарят на ОИК - Белица г-н Сабит Гагъм е изпратил уведомително писмо, че не може да присъства на заседанието поради ангажираност. За заседанието е бил изготвен протокол № 22 от 24.02.2014 г., към който е приложен надлежно заверен списък на присъстващите членове на ОИК - Белица.

Централната избирателна комисия на свое заседание от 20 февруари 2014 г. е взела протоколно решение да бъдат изпратени копия от следните документи:

- писмо от Районна прокуратура - Разлог, заведено с вх. № 100 от 21.12.2013 г., с приложената към него присъда срещу кмета на с. Дагоново, община Белица, г-н Страхил Атанасов Барабунов;

- протоколи от насрочените след 21.12.2013 г. заседания - 20.01.2014 г., 22.01.2014 г., 31.01.2014 г. и 14.02.2014 г.;

- заверен списък от присъстващите и отсъстващите членове на ОИК - Белица, на тези заседания, както и доказателства за начина на уведомяване на членовете на ОИК за горните заседания.

С писмо изх. № 140 от 21.02.2014 г. Централната избирателна комисия е дала указания на ОИК - Белица, да бъдат насрочени три поредни заседания, като членовете на комисията бъдат уведомени писмено с обратни разписки.

На същото заседание Централната избирателна комисия е взела решение за уведомяване на Районна прокуратура - Разлог, че ОИК - Белица не е предприела действия за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с. Дагоново по чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, поради невъзможност да бъде проведено заседание на комисията с писмо № 141 от 21.02.2014 г.

Във връзка с дадените указания ОИК - Белица, чрез председателя си е насрочила три поредни заседания - на 17.03.2014 г., на 07.04.2014 г. и на 28.04.2014 г., като членовете на ОИК са били писмено уведомени, с обратни разписки, за датата, часа и мястото на заседанието, както и за дневния ред.

На 17 март 2014 г. на заседанието са се явили: председателят на ОИК - Белица, и членовете: Валери Бонев, Ирина Банкова, Васка Тричкова, Любен Сираков, Миланка Бояджиева и Георги Кондаков.

На насроченото на 7 април 2014 г. заседание са се явили: председателят на ОИК - Белица, и членовете: Валери Бонев, Ирина Банкова и Божана Калинина.

На насроченото на 28 април 2014 г. заседание се е явил секретарят на комисията г-н Сабит Исмаил Гагъм, като председателката на комисията е уведомила секретаря за невъзможност да присъства поради служебна ангажираност.

С писмо № МИ-15-39 от 10.05.2014 г. ОИК - Белица, е изпратила копие от протоколите на гореизброените заседания, придружени със списък на присъстващите членове и копие от обратните разписки за заседанията на 17.03.2014 г., 07.04.2014 г. и 28.04.2014 г.

С писмо № МИ-15-39 от 09.06.2014 г. ОИК - Белица, ни е изпратила копие от писмо от Районна прокуратура - Разлог, с което молят ОИК - Белица, да ги уведоми за предприетите действия във връзка с изпратеното им на 13.11.2013 г. писмо относно постановената и влязла в сила на 17.10.2013 г. присъда спрямо Страхил Атанасов Барабунов.

Централната избирателна комисия установи, че от общо насрочени седем заседания от януари 2014 г., на които ОИК - Белица, не е успяла да събере необходимия кворум, за да вземе решение по чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с. Дагоново, община Белица, област Благоевград, Страхил Атанасов Барабунов поради влязла в сила присъда „лишаване от свобода" за умишлено престъпление от общ характер на основание чл. 202, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 201 във връзка с чл. 20, ал. 4 във връзка с ал. 1 от НК. След като се запозна с гореописаните факти и документи Централната избирателна комисия установи, че Илия Крумов Гьошев - зам.-председател, и членовете на ОИК - Белица, Людмила Николова Кифева, Георги Иванов Клементиев, Нурие Муса Гагъм, Исмаил Мехмед Ниньов, Атидже Муса Исмаил, Исмаил Ибраим Исмаил и Катерина Методиева Бояджиева не са участвали по неуважителни причини в три поредни заседания, както следва: 17.03.2014 г., 07.04.2014 г. и 28.04.2014 г. Същите са били уведомени писмено, с обратни разписки, които са им били връчени лично или същите са отказали да ги получат.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на гореизброените членове на ОИК - Белица.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2 във връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО пълномощията на Илия Крумов Гьошев - зам.-председател, и членовете Людмила Николова Кифева, Георги Иванов Клементиев, Нурие Муса Гагъм, Исмаил Мехмед Ниньов, Атидже Муса Исмаил, Исмаил Ибраим Исмаил и Катерина Методиева Бояджиева на ОИК - Белица, и анулира издадените им удостоверения.

УКАЗВА на ОИК - Белица, да се събере незабавно на заседание за вземане на решение по чл. 42, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с. Дагоново, община Белица, област Благоевград, Страхил Атанасов Барабунов.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.06.2014 в 18:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол