Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 621-ЕП
София, 03.07.2014

ОТНОСНО: жалба от Гани Димитров Митев срещу решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район – Сливенски

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. до Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия от Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу мълчалив отказ на ЦИК по жалба до РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. № 220/22.05.2014 г. Със съпроводително писмо изх. № ЕП-09-84/19.06.2014 г. на ЦИК жалбата е изпратена на Върховния административен съд. По жалбата е образувано адм.д. № 8119/2014 по описа на ІV отделение при ВАС. С Определение № 8504/20.06.2014 г. по адм.д. № 8120/2014 г. на ІV отделение на ВАС производството по делото е прекратено и същото е изпратено като преписка на ЦИК за произнасяне по жалбата на Гани Димитров Митев от гр. Сливен съобразно изложените в определението мотиви.

В РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. № 220/22.05.2014 г. е постъпила жалба от Гани Димитров Митев от гр. Сливен. В жалбата се съдържат твърдения, че кметът на община Сливен Кольо Милев е нарушил разпоредбите на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 от ИК, като е присъствал на мероприятие, проведено на 21.05.2014 г. в с. Панаретовци, община Сливен, в което е извършена предизборна агитация, използвайки служебен автомобил на община Сливен с регистрационен номер СН 7878 СА. В жалбата е посочено, че към нея се прилага DVD диск, съдържащ видеозаписи от проведената среща.

Жалбата е разгледана на заседание на РИК на 23 май 2014 г. при наличие на необходимия кворум. Постановено е решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски. От мотивите на решението е видно, че след прекратяването на разискванията по жалбата не са взети никакви решения, поради липса на кворум при гласуването на направените предложения. При този резултат от гласуването е налице хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, поради което следва да се приеме, че е налице решение за отхвърляне на предложения проект за решение. Вместо това решението е с диспозитив за изпращане на жалбата по компетентност на ЦИК. Решението е публикувано на интернет страницата на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на 24.05.2014 ч. в 9,00 часа. Решението е изпратено на Централната избирателна комисия по компетентност, без да има данни същото да е обжалвано.

На свое заседание от 28 май 2014 г. Централната избирателна комисия е приела изпратеното писмо и приложеното към него решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. за сведение поради липса на данни за обжалването му от Гани Димитров Митев.

В мотивите на Определение № 8504/20.06.2014 г. по адм.д. № 8119/2014 г. на ІV отд. на ВАС решаващият съдебен състав е приел, че диспозитивът на решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с който жалбата на Гани Димитров Митев се изпраща по компетентност на ЦИК, е поставил в заблуждение жалбоподателя, че Централната избирателна комисия ще се произнесе по неговата жалба. Решаващият съдебен състав е приел, че жалба с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. до Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия от Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу мълчалив отказ на ЦИК по жалба до РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. № 220/22.05.2014 г. е всъщност жалба срещу решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски. Поради това е задължил  Централната избирателна комисия да се произнесе по посочената жалба по реда на чл. 73 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че подадената с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. от Гани Димитров Митев от гр. Сливен жалба срещу Решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, е просрочена. Обжалваното решение е публикувано на интернет страницата на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на 24.05.2014 ч. в 9,00 часа Срокът за обжалване на решението съгласно разпоредбата на чл. 73 от ИК е тридневен от обявяването му. Жалбата е подадена на 13.06.2014 г., към която дата преклузивният срок по чл. 73 от ИК е изтекъл. Поради изложеното жалбата на Гани Димитров Митев от 22.05.2014 г. следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима.

Независимо от гореизложеното, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е неоснователна. Към административната преписка не се намират приложени каквито и да било доказателства, включително DVD диск, съдържащ видеозаписи от проведената среща, макар същият да е посочен като приложение към жалбата. Не се съдържат доказателства, от които да се установява, че кметът на община Сливен е участвал в предизборни мероприятия, като за целта е използвал служебен автомобил, собственост на община Сливен. Твърденията на жалбоподателя за нарушения на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 от ИК са недоказани.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. на Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.07.2014 в 14:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол