Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 623-ЕП
София, 03.07.2014

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“

Постъпила е по пощата жалба с вх. № ЕП-23-292 от 02.07.2014 г. от Венелин Ралев Василев срещу регистрацията му като наблюдател под № 30 и упълномощен представител на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА". Жалбоподателят твърди, че не е давал съгласието си да бъдат използвани личните му данни и че не е изявявал желание да бъде наблюдател от името на сдружението. Моли да бъде извършена проверка за неправомерното използване на личните му данни и да бъде заличен от списъка на наблюдателите на сдружението. Жалбата е адресирана и до Комисията за защита на личните данни, поради което следва да се изпрати копие от нея за произнасяне по компетентност на КЗЛД.

Жалбата е подадена от лице, което няма правен интерес, поради което се явява недопустима.

След като се запозна с оплакванията, обективирани в жалбата, и извърши проверка по случая, Централната избирателна комисия установи от фактическа страна следното:

Сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА" е регистрирано за участие с наблюдатели в изборите за Европейски парламент от Република България.

С цитираното в жалбата Решение на ЦИК № 542-ЕП от 24.05.2014 г. ЦИК е отхвърлила предложения проект за регистрация на упълномощените наблюдатели поради липса на необходимото мнозинство от две трети за приемането му. Решението не е обжалвано и е влязло в сила, поради което жалбоподателят не е регистриран като наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА" и не му е издадено удостоверение. Изложеното обосновава липса на правен интерес за жалбоподателя от подаване на настоящата жалба.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 и сл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Венелин Ралев Василев срещу регистрацията му като наблюдател под № 30 и упълномощен представител на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", регистрирано за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

Копие от жалбата ведно със заверен препис от решението да се изпрати на Комисията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.07.2014 в 14:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол