Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 629-ЕП
София, 09.07.2014

ОТНОСНО: нарушение на забраната по чл. 177 и чл. 179 от ИК, извършено във вестник „Стандарт“, бр. 7648, стр. 6 от 22.05.2014 г.

На 23.05.2014 г. с вх. № ЕП-18-180/23.05.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Сдружение „ГИСДИ" в лицето на Михаил Стоянов Мирчев като председател на същото за нарушение на чл. 177 от Изборния кодекс. В сигнала се посочва, че в бр. 7648 от 22.05.2014 г. на в. „Стандарт", стр. 6, е публикуван материал със следния опис: заглавие: „Бареков ще се грижи за Джулия"; подзаглавие: „Росен Петров дари 10 000 лв. на тежко болен полицай"; автор: анонимен материал; жанр: репортаж; съдържание: предизборна активност на ББЦ в текст и снимка. Според автора на сигнала описаният материал е в нарушение на чл. 177 от Изборния кодекс, забраняващ публикуване и излъчване на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, тъй като материалът не бил подписан, т.е. е анонимен. Същият не бил обозначен като платен материал съгласно чл. 179 от ИК, вменяващ задължение на доставчиците на медийни услуги да указват по съответен начин платените предизборни материали. В сигнала е посочено също, че материал с подобно заглавие, подзаглавие, жанр, съдържание, съставен от текст и снимка, е публикуван в още три вестника, където същият бил обозначен като платен предизборен материал. Имайки предвид горното, не ставало ясно дали материалът във в. „Стандарт" е бил публикуван срещу заплащане от страна на възложителя - ПП „България без цензура", без да е указан като платен съгласно изискванията на закона. Приложен е и снимков материал от съответните вестници, както и извадка от интернет страницата на в. „Стандарт" за обявените договори във връзка с предизборната кампания по смисъла на чл. 180 от ИК - приложение № 2 към Решение № 156-ЕП от 14.04.2014 г. на ЦИК.

Във връзка с предоставените й правомощия от Изборния кодекс и с оглед всестранното и пълно изясняване на фактите Централната избирателна комисия с писмо с изх. № ЕП-20-509/24.05.2014 г. изиска от главния редактор на в. „Стандарт" да й бъде предоставена информация относно вида на материала, неговия автор, кой го е предоставил за публикуване и дали същият е платен, както и дали попада в обхвата на договора за медийни услуги, обявен на интернет страницата на вестника. До 09.07.2014 г. в ЦИК не е получен отговор от в. „Стандарт" с исканата информация.

От представената със сигнала снимка на стр. 6 от в. „Стандарт", бр. 7648 от 22.05.2014 г., е видно, че на същата има публикуван материал със заглавие „Бареков ще се грижи за Джулия" и подзаглавие „Росен Петров дари 10 000 лв. на тежко болен полицай". Към материала има и публикувана снимка. От прегледа на материала се установява, че никъде не е отбелязан авторът на публикацията, нито дали същата е платена. Материалът не е оформен съгласно разпоредбата на чл. 177 от ИК, вменяващ задължението на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания да ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства, както и да указват по подходящ начин, че материалът е платен. С оглед вида и съдържанието на материала, публикуван във в. „Стандарт", е налице нарушение на разпоредбите на чл. 177 и чл. 179 от ИК.

Предвид горното  и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 177, 179 и 495 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 177 и 179 от Изборния кодекс от лицето Славка Бозукова, главен редактор на вестник „Стандарт"

Възлага на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на физическото лице Славка Бозукова, главен редактор на в. „Стандарт".

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София-град, ведно с административната преписка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.07.2014 в 18:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол