Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 633-МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Севда Антимова Чолакова – упълномощен представител на Българската социалистическа партия, против решение № 17 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян

Постъпила е жалба от Севда Антимова Чолакова - упълномощен представител на Българската социалистическа партия, против решение № 17 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, заведена в Централната избирателна комисия с вх. № 509 от 29.08.2011 г. С обжалваното решение е отменена регистрацията на местна коалиция от партии с наименование „БСП - НДСВ - БСД - ОБТ" за участие в изборите за кмет на община и общински съветници в община Баните.
По същество жалбоподателката счита, че решението на ОИК в община Баните е необосновано и противоречи на материалния закон. В жалбата се твърди, че ОИК в община Баните е отменила регистрацията на местната коалиция без основание и без да даде указания по чл. 95, ал. 6 от Изборния кодекс.
В хода на производството по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК са събрани заверени копия на следните документи: заявления от местна коалиция „БСП - НДСВ - БСД - ОБТ" за участие в изборите за кмет на община и общински съветници в община Баните и кметове на кметства Вишнево, Гълъбово, Давидково, Загражден, Оряховец, Стърница. Решение № 13 от 26.08.2011 г. на ОИК - Баните за регистрация на местната коалиция и удостоверение - Приложение № 37 от изборните книжа за общински съветници и кметове, протокол № 10 от проведено на 26.08.2011 г. заседание от ОИК - Баните, решение № 17 от 28.08.2011 г. на ОИК - Баните, и протокол № 14 от проведено на 28.08.2011 г. заседание на ОИК - Баните, решение № 4 от 19.08.2011 г. на ОИК - Баните, решение за формиране на местна коалиция за участие в изборите на 23 октомври 2011 г., взето на 23.08.2011 г. от представители на политически партии БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА - БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, ведно с удостоверения за регистрация им в Централната избирателна комисия, нотариално заверени образци от подписите на представляващите местната коалиция от партии, копия от пълномощни, доказващи представителната власт на лицата, подписали решението за създаването на местната коалиция, удостоверение изх. № 250 от 26.08.2011 г. от „Банка ДСК" ЕАД за открита банкова сметка на името на Българска социалистическа партия, приемно-предавателен протокол № 15 от 28.08.2011 г.
На свое заседание, проведено на 28.08.2011 г., ОИК - Баните, след проверка на документите за регистрация на местната коалиция „БСП - НДСВ - БСД - ОБТ" е приела, че пълномощното, представено от Димитър Георгиев Панчугов, упълномощен от Кръстьо Илиев Петков - председател и представляващ политическа партия „Обединен блок на труда - Български лейбъристи", е ненадлежно - в представеното пълномощно липсвали изрични правомощия на Панчугов да представлява политическа партия „Обединен блок на труда". Комисията е приела, че като член на местна коалиция „БСП - НДСВ - БСД - ОБТ" Панчугов няма право да представлява ПП „ОБТ - Български лейбъристи" и местната коалиция пред ОИК - Баните. Водена от тези мотиви Общинската избирателна комисия в община Баните е приела обжалваното решение № 17 от 28.08.2011 г., с което е отменила регистрацията на местната коалиция в изборите за общински съветници и кметове в община Баните.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е основателна. Пълномощното на Димитър Георгиев Панчугов е в писмена форма и е подписано от Кръстьо Илиев Петков - председател и представляващ политическа партия „Обединен блок на труда - Български лейбъристи". Пълномощникът е упълномощен с права да представлява председателя на партията при водене на преговори за образуване на местна коалиция от партии с БСП, НДСВ и БСД в община Баните, област Смолян, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както и да подпише от името на ПП „ОБТ - Български лейбъристи" решение за образуване на местна коалиция от партии с наименование „БСП - НДСВ - БСД - ОБТ". Изброени са изрично и партиите, включени в състава на местната коалиция. Налице е представителна власт на пълномощника да представлява както председателя, така и партия „ОБТ - Български лейбъристи" в преговорите за създаването на местната коалиция. Като е подписал решението за създаването й, пълномощникът не е превишил предоставените му права. Като е приела противното ОИК - Баните, е допуснала нарушение на чл. 95, ал. 6 във връзка с ал. 5, т. 4 от ИК. Решение № 17 от 28.08.2011 г. на ОИК - Баните, ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 17 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, с което е отменена регистрацията на местна коалиция „БСП - НДСВ - БСД - ОБТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Баните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 02.09.2011 в 13:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол