Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 642
София, 05.08.2014

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на подписките в подкрепа произвеждането на референдуми, граждански инициативи и общи събрания по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Централната избирателна комисия като взе предвид увеличения обществен интерес и обществената значимост на референдумите и другите форми на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и зачестилите решения на общинските съвети за произвеждане на местни референдуми, както и настъпилите промени в ЗПУГДВМС (ДВ, бр. 19 от 05.03 2014 г.) прецени, че се налагат съществени и многобройни изменения и допълнения на Решение № 614 от 26 юни 2014 г. на ЦИК относно определяне на формата и структурирания електронен вид на подписките, предвидени в ЗПУГДВМС. С оглед еднаквото приложение на изискванията на ЗПУГДВМС и Изборния кодекс от всички органи и институции, свързани с произвеждане на референдумите и другите форми на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Централната избирателна комисия прецени, че се налага отмяната на Решение № 614 от 26 юни 2014 год. на ЦИК и приемане на ново решение, съобразено с новите законови изисквания, относно формата и структурирания вид на подписките по реда на ЗПУГДВМС.

Ето защо и на основание § 2 от ПЗР и чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4, чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 4, чл. 51, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 3 и чл. 57, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОТМЕНЯ Решение № 614 от 26.06.2014 г. на ЦИК.

ІІ. Подписките по чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4; чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 4; чл. 51, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 3 и 57, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се изготвят и в структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния формат (структура):

- Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка.

- За край на ред се считат символите „\r\n" (windows формат) като разделители.

Наличната информация се записва в девет колони, както следва:

1. Пореден номер на реда в списъка.

(Число от 1 до 999999.)

2. Номер на страницата, на която се намира редът.

(Число от 1 до 99999.)

3. ЕГН.

(Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)

4. Собствено име.

(Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

5. Бащино име.

(Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

6. Фамилно име.

(Максимален брой символи 42, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

7. Наименование на населеното място на постоянния адрес или на настоящия адрес при местна гражданска инициатива и общо събрание.

(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)

8. Наименование на локолизационната единица - улица, площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и други.

(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)

9. Номер на локализационната единица - вход, етаж, апартамент, разделени с интервал.

(Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква на кирилица. Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри. Номерът, входът, етажът и апартаментът са разделени с по един интервал.)

Колони 8. и 9. се попълват, когато адресът съдържа тези елементи.

- За край на колоните от 1 до 8 да се счита символът „;". За край на последната колона (9. Номер на локализационната единица, вход, етаж, апартамент) се считат символите за край на ред „\r\n"  (windows формат).

ІІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител.

ІV. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се използва предоставената на интернет страницата на Централната избирателна комисия - електронна форма в EXCEL формат.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.08.2014 в 13:45 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол