Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 7-ЕП
София, 23.03.2014

ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 60, 61 и чл. 356 във връзка с чл. 249, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Консултациите при областните управители за определяне на съставите на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се провеждат публично в периода от 25 март - 30 март 2014 г. включително.

2. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се съобщават от областните администрации публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждане на консултациите.

3. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - ПП „НДСВ" и КП „Синята коалиция". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

4. Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

5. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително членове на ръководствата - председател, заместник-председатели и секретар, както следва:

- в райони с до 9 мандата за народни представители - 13 членове;

- в райони с 10 и повече мандата за народни представители -17 членове.

Изборен район

МИР №

Брой

мандати

Брой членове (чл. 61, ал. 4 от ИК)

Общ брой членове по чл. 61, ал. 4

и 6 от ИК

Първи Благоевградски

01

11

17

19

Втори Бургаски

02

14

17

19

Трети Варненски

03

15

17

19

Четвърти Великотърновски

04

8

13

15

Пети Видински

05

4

13

15

Шести Врачански

06

6

13

15

Седми Габровски

07

4

13

15

Осми Добрички

08

6

13

15

Девети Кърджалийски

09

5

13

15

Десети Кюстендилски

10

4

13

15

Единадесети Ловешки

11

5

13

15

Дванадесети Монтана

12

5

13

15

Тринадесети Пазарджишки

13

9

13

15

Четиринадесети Пернишки

14

4

13

15

Петнадесети Плевенски

15

9

13

15

Шестнадесети Пловдив

16

11

17

19

Седемнадесети Пловдивски

17

11

17

19

Осемнадесети Разградски

18

4

13

15

Деветнадесети Русенски

19

8

13

15

Двадесети Силистренски

20

4

13

15

Двадесет и първи Сливенски

21

6

13

15

Двадесет и втори Смолянски

22

4

13

15

Двадесет и трети София

23

16

17

19

Двадесет и четвърти София

24

12

17

19

Двадесет и пети София

25

14

17

19

Двадесет и шести Софийски

26

8

13

15

Двадесет и седми

Старозагорски

27

11

17

19

Двадесет и осми Търговищки

28

4

13

15

Двадесет и девети Хасковски

29

8

13

15

Тридесети Шуменски

30

6

13

15

Тридесет и първи Ямболски

31

4

13

15

 

6. При назначаване на съставите на РИК, посочени в т. 5 - членове и ръководство, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии, както следва:

а) при РИК в районите с до 9 мандата:

- ПП „ГЕРБ" - 5 членове;

- КП „Коалиция за България" - 5 членове;

- ПП „ДПС" - 2 членове;

- ПП „Атака" - 1 член;

б) при РИК в районите с 10 и повече мандата:

- ПП „ГЕРБ" - 7 членове;

- КП „Коалиция за България" - 6 членове;

- ПП „ДПС" - 2 членове;

- ПП „Атака" - 2 членове.

7. Партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете, посочен в т. 5.

8. При консултациите парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, правят писмени предложения за състав на РИК и техните ръководства, както и списък с предложения за резервни членове и представят документите по чл. 60, ал. 3 от ИК.

9. В случай че партиите и коалициите, цитирани в т. 5, 6 и 7, не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малко членове от полагащия им се брой, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областни управител, чрез жребий, проведен при условия и по ред, определени с допълнително решение на ЦИК.

10. За проведените консултации се съставя протокол, в който се отразяват:

- имената на присъствалите представители на партии и коалициите и на длъжностните лица от администрацията, както и качеството, в което присъстват;

- изразените мнения и предложения, съгласието или несъгласието с мненията и предложенията на останалите участници в консултациите;

- постигнатото съгласие относно разпределението на местата в ръководството и на местата за членове на РИК;

- въпроси, по които не е постигнато съгласие.

11. Протоколът от консултациите се подписва от всички участвали лица.

При отказ да бъде подписан протоколът от някой от участващите, това обстоятелство се отбелязва в него. Отказалият прилага мотивите за отказа си в писмен вид.

При подписване на протокола с особено мнение от някой от участниците в консултациите, това обстоятелство се отбелязва в протокола. Мотивите за особеното мнение се вписват в протокола или се прилагат в писмен вид към него, като върху него се отбелязват датата и часът на внасянето, преди изпращането му на ЦИК.

Ако са постъпили писмени възражения от партиите или коалициите, те се прилагат към протокола по т. 10, като върху тях се отбелязват датата и часът на постъпването, и заедно с книжата и документите, посочени в чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК, се изпращат в ЦИК в случаите, посочени в ал. 7 и 11 от чл. 60 от ИК.

12. Областните управители правят предложение за състав на РИК и го изпращат заедно с документите по чл. 60, ал. 3,4 и 5 не по-късно от 30 март 2014 г.

Когато областните управители не са направили предложение, изпращат на ЦИК незабавно след консултациите документите по чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.03.2014 в 21:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол