Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 747-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ (ОБ) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ), подписано от Илиана Райчева Сиракова в качеството й на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-4 състав, по ф.д. № 660/2013 г.;

2. удостоверение № 48-00-578 от 13.08.2014 г. на Сметната палата в уверение на това, че ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) няма задължение да внася годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 161-25 от 14.08.2014 г. на Първа инвестиционна банка АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. платежно нареждане от Райфайзенбанк от 19.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

4. образец от подписа на представляващия партията;

5. образец от печата на партията;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3880 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

8. уведомление, подписано от председателя на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Николай Николаев Величков - главен секретар на партията;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ).

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (ОБ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:05 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол