Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 748-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", представлявана от Александър Панайотов Каракачанов, чрез Боян Борисов Киров, заведено под № 7 на 20 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение от 06.08.2014 г. за образуване на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", подписано от представляващите ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Александър Каракачанов и ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА" Марина Драгомирецкая;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 575/1990 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" от 08.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.;

- образец от подписите на представляващите коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 2 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-557 от 12.08.2014 г. за внесени от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-553 от 13.08.2014 г. за внесени от партия ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение с изх. № 1148 от 13.08.2014 г. от СИБАНК ЕАД за открита банкова сметка на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ";

- платежно нареждане от 13.08.2014 г. от Българска народна банка за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- информация за партията и за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" във връзка с предизборната кампания - Петко Маринов Джуджев - член на ръководството на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ;

- списък от 4180 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в три класьора и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Списъкът е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на коалицията е в условията на неприключила процедура по чл. 142, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:06 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол