Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 753-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Валентин Симеонов Симов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.;

2. удостоверение № 48-00-541 от 08.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 112-01-96 от 07.08.2014 г. на Обединена българска банка АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. вносна бележка от Българска народна банка от 20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

5. образец от подписа на представляващия партията;

6.  образец от печата на партията;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3512 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

8. заповед № 5, подписана от председателя на ПП „Партия на зелените", в която са определени лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания: Валентин Симов - за приходите и разходите, и Андриана Сапунджиева - за счетоводната отчетност.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

 

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол