Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 756-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” (СДП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП), представлявана от Тодор Иличов Барболов в качеството на председател на партията, чрез пълномощника Йордан Борисов Недев, заведено под № 12 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-1 състав, по ф.д. № 10043/1992 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-577 от 13.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

5. банкова референция изх. № 2441 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ „Московска", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. вносна бележка от 20.08.2014 г., издадено от Банка ДСК, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3311 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. уведомление за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Любомира Маринова Стойчкова - секретар на ПП „СДП";

9. пълномощно от Тодор Иличов Барболов в полза на Йордан Борисов Недев

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП).

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:15 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол